วิทยาการคำนวณ ม.5

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิทยาการคำนวณ ม.5 by Mind Map: วิทยาการคำนวณ ม.5

1. ข้อมูลมีคุณค่า

1.1. ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ

1.1.1. BIG DATA

1.1.2. DATA SCIENCE

1.1.3. DATA ANALYTICS

1.2. วิทยาการข้อมูล (data science)

1.3. กระบวนการวิทยาการข้อมูล (data science process)

1.3.1. 1. ตั้งคำถาม

1.3.2. 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.3.3. 3. การสำรวจข้อมูล

1.3.4. 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

1.3.5. 5. การสื่อสารและการทำผลลัพธ์ให้เป็นภาพ

1.4. การคิดเชิงออกแบบสำหรับวิทยาการการข้อมูล

2. การเก็บรวบรวมและสำรวจข้อมูล

2.1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

2.2. การเตรียมข้อมูล

2.3. การสำรวจข้อมูล

2.4. ข้อมูลส่วนบุคคล

2.4.1. shared

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

3.1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา

3.2. การวิเคราะห์เชิงทำนาย

4. การทำข้อมูลให้เป็นภาพ และการสื่อสารด้วยข้อมูล

4.1. การสื่อสารด้วยข้อมูล

4.2. การทำข้อมูลให้เป็นภาพ

4.3. การทำข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม

4.4. การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล

4.5. ข้อควรระวังในการนำเสนอข้อมูล