Управління дошкільною освітою

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Управління дошкільною освітою by Mind Map: Управління дошкільною освітою

1. Стилі управління

1.1. За основної спрямованості управлінської діяльності („адміністратор „педагог", „лідер", „штовхач" тощо);

1.2. За цілей управлінської діяльності, завдань, які ставить і вирішує у своїй діяльності керівник („стратег", „операціоналіст", „максималіст „клопотун", „організатор" тощо).

1.3. Позитивні та негативні: а)бюрократичний, прогресивний, волюнтаристський; б)парадний, шумний, діловий; в)пасивний і діловий; г)ефективний і неефективний.

2. Принципи управління

2.1. принцип прогностичності внутрішнього управління;

2.2. єдності державних і внутрішніх механізмів управління;

2.3. демократизації і гуманізації управління;

2.4. раціонального поєднання централізації і децентралізації;

2.5. інформаційної достатності;

2.6. єдності єдинокерівництва і колегіальності;

2.7. системності в управлінні.

3. Методи управління

3.1. Економічні методи управління.

3.1.1. система економічних важелів і заходів. Однак економічні методи управління є методами непрямої дії, не змушують об'єкт управління діяти обов'язково і однозначно, часто їх використання не сприяє досягненню бажаного результату.

3.2. Адміністративні методи управління

3.2.1. система способів і прийомів організаційно-розпорядчої дії, яку використовують для організації й координації обєктів управління з метою виконання поставлених завдань.

3.3. Організаційні методи управління

3.4. Соціальні методи

3.4.1. - підвищення соціально-виробничої активносі (новаторство, обмін досвідом, змагання, заохочення, обговорення, критику, визначення проблем і перспектив); - соціально-історичного успадкування (традиції, урочисті вечори); - управління ролевою поведінкою (професійна роль характеризується змістом, правами і відповідальністю, соціальним статусом, престижем).

3.5. Психологічні методи

3.5.1. -методи формування і розвитку колективу (для регулювання групових стосунків усередині колективу); -методи гуманізації стосунків у колективі. Зорієнтовані на вироблення стилю керівництва, культури управління, етики управлінської діяльності, створення оптимальних відносин між підлеглими і керівником, утвердження принципів соц справедливості; -методи психологічного спонукання (мотивації). Спрямовані на формування у працівників мотивів до високопродуктивної праці через розвиток ініціативи та підприємливості. -методи професійного відбору і навчання. Передбчають відповідність психологічних характеристик людини роботі, яку вона виконує.

3.6. Соціально-психологічні методи

3.7. Правові методи управління

4. Органи управління

4.1. - Кабінет Міністрів України; - центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки; - центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти; - органи державної влади, яким підпорядковані заклади дошкільної освіти; - місцеві державні адміністрації; - органи місцевого самоврядування; - структурні підрозділи з питань освіти місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування

4.2. Педагогічна рада, методоб'єднання, батьківський комітет (збори проводяться 2-3 рази на рік).

4.3. Основним законом є Закон України про дошкільну освіту.

5. Функції управлінння

5.1. Цільові (дві мети: організація системи (виробнича); задоволення особистісно-професійних інтересів і потреб працівників (соціальна));

5.2. операційні (планування, прийняття рішень, інструктування, контроль);

5.3. соціально-психологічні (активізація групи, згуртування, вдосконалення, становлення соціально-психологічних властивостей учасників групи).

6. Завдання управління

6.1. створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;

6.2. ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;

6.3. прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форми власності відповідно до освітніх запитів населення;

6.4. державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації;

6.5. соціальний захист, охорона життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;

6.6. здійснення контролю за виконанням завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форми власності;

6.7. організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій;

6.8. ведення обліку дітей дошкільного віку;

6.9. проведення експериментальної та інноваційної діяльності;

6.10. здійснення міжнародного співробітництва у системі дошкільної освіти;

6.11. забезпечення системи дошкільної освіти керівними і педагогічними кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації і проведенню атестації.