PAST SIMPLE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PAST SIMPLE by Mind Map: PAST SIMPLE

1. Tvoření otázky: Did you learn yesterday?

2. Tvoření záporu: Didn´t = did not, I didn´t watch football matches yesterday.

3. pravidelná slovesa = regular verbs, tvoříme pomocí koncovky ED: I played football yesterday.

4. nepravidelná slovesa = irregular verbs, každé slovesa má svůj vlastní tvar: go - went, buy - bought, begin - began

5. minulý čas slovesa být: was + were