การจัดตั้งบริษัท​จ​ำ​กัด​

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดตั้งบริษัท​จ​ำ​กัด​ by Mind Map: การจัดตั้งบริษัท​จ​ำ​กัด​

1. ค่าธรรมเนียม

1.1. 2 หนังสือรับรอง​ ฉบับละ 200 บาท

1.2. 1 คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท​ และไม่เกิน 250,000 บาท

1.3. 3 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท

1.4. 4 รับรองสำเนาเอกสารหน้าละ 50 บาท

2. สถานที่จดทะเบียน

2.1. 1 กรุงเทพมหานคร​ ยื่นที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง​ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า​ จังหวัดนนทบุรี​ หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนทั้ง 7 แห่ง

2.2. 2 ต่างจังหวัด​ ยื่นที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

2.3. 3 ยื่นจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ตที่​ www.dbd.go.th

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.1. 1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด​ (แบบ​ บอจ.1)​

3.2. 2 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง​ (แบบ​ บอจ.3)​

3.3. 3 รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)​

3.4. 4 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น​ (แบบ บอจ.5)​

3.5. 5 สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท

3.6. 6 สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

3.7. 7 สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท​ (ถ้ามี)​

3.8. 8 หลักฐานการชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.9. 9 กรณีบัตรต่างด้าวลงทุนให้บริษัทจำกัดตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือลงทุนต่ำกว่าร้อยละ 40

3.10. 10 แบบ​ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ

3.11. 11 สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน

3.12. 12 สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ​ (ถ้ามี)​

3.13. 13 หนังสือมอบอำนาจ​ (ถ้ามี และผนึกอากรแสตมป์ด้วย)​

4. การจัดตั้งบริษัทจำกัด

4.1. 1 จองชื่อนิติบุคคล

4.2. 2 จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ​

4.3. 3 จัดให้มีการจองซื้อหุ้นและนัดประชุมผู้ถือหุ้น

4.4. 4 ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท