กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา by Mind Map: กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษา

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

1.1. มาตรา 4 มาตรฐานการศึกษา คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุรภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เิกดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง

1.1.1. การประกันคุณภาพภายใน

1.1.1.1. การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษา จะมีการประเมินและติดตามในทุก ๆ ปี

1.1.2. การประกันคุณภาพภายนอก

1.1.2.1. การตรวจผลและตรวจสอบคุณภาพและการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภยนอก โดยจะมีการประเมินในทุก ๆ 5 ปี

1.2. มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักดังนี้

1.2.1. (๑) มีเอกศึกษาด้านการจัดการและมีความสะดวกในการปฏิบัติ

1.2.2. (๒) มีการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2.3. (๓) มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเภทการศึกษา

1.2.4. (๔) มีการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

1.2.5. (๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา

1.2.6. (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ฯลฯ

1.3. มาตรา 47

1.3.1. ให้มีการจัดระบบการประกนคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

1.3.1.1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน

1.3.1.2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก

1.3.2. ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

1.4. มาตรา 48

1.4.1. ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา

1.4.2. การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาอย่างต่อเนื่ง

1.4.3. มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด

1.5. มาตรา 49

1.5.1. ให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

1.5.2. ทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และประเมินผลการจัดการศึกษา

1.5.3. ให้มีการตวรจสอบคุณภาพสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545

2.1. มาตรา 8

2.1.1. ให้ยกเลิกความในมาตร 51 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2.1.2. ให้ยกเลิกความในทั้งหมด 49 แห่งดาวการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

2.2. มาตรา 7

2.2.1. ให้ยกเลิกความในมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2.3. มาตรา 9