PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC (nhóm 12)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC (nhóm 12) by Mind Map: PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC (nhóm 12)

1. PHẨM CHẤT

1.1. YÊU NƯỚC

1.1.1. YÊU THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI, DI SẢN CỦA XÃ HỘI

1.2. NHÂN ÁI

1.2.1. YÊU CON NGƯỜI, CÁI ĐẸP, TÔN TRỌNG, HỌC HỎI, CẢM THÔNG

1.3. CHĂM CHỈ

1.3.1. CHĂM HỌC, CHĂM LÀM, VƯỢT KHÓ

1.4. TRÁCH NHIỆM

1.4.1. BẢO VỆ BẢN THÂN, GIA ĐÌNH NHÀ TRƯỜNG...KHÔNG ĐỖ LỔI CHO NGƯỜI KHÁC

1.5. TRUNG THỰC

1.5.1. TÔM TRỌNG LẼ PHẢI, LÊN ÁN SỰ GIAN LẬN

2. NĂNG LỰC

2.1. NĂNG LỰC CHUNG

2.1.1. tự chủ tự học

2.1.1.1. TIẾNG VIỆT, NGỌAI NGỮ

2.1.2. giao tiêp

2.1.2.1. mục đích nội dung, phương tiện, thái độ

2.1.3. giải quyết vấn đề

2.1.3.1. Phát hiện giải pháp thực thi

2.2. NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

2.2.1. năng lực ngôn ngữ

2.2.1.1. tự lực, tự khẳng định, tự tìm kiếm, tự hoàn thiện

2.2.2. thể chất

2.2.2.1. kiến thức kỹ năng, tố chất, đánh giá

2.2.3. thẩm mỹ

2.2.3.1. đánh giá sáng tạo nhận biết phân tích

2.2.4. tin học

2.2.5. công nghệ

2.2.6. khoa học

2.2.7. toán học