ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับศาสตร์อื่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับศาสตร์อื่น by Mind Map: ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับศาสตร์อื่น

1. ความรู้กายศาสตร์

1.1. ออกแบบกระบวนการทำงานและเครื่องใช้สำนักงานที่เหมาะสมกับสรีระของแรงงาน

2. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกระบวนการผลิต

2.1. นำมาใช้ในการดูแลรักษาและควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตสินค้า จัดตาราง และขั้นตอนการผลิตสินค้า

3. ความรู้สังคมศาสตร์และจิตวิทยาเรื่องความต้องการของแต่ละวัยและสังคม

3.1. เพื่อวิเคราะความต้องการของลูกค้า

4. ความรู้เศรษฐศาสตร์

4.1. เรื่องการบริหารจัดการ วางแผนการขนส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

4.2. เรื่องการหาความคุ้มค่าและจุดคุ้มทุน ของการสั่งซื้อวัตถุดิบ การควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่เก็บไว้ไม่ให้มีอยู่มากหรือน้อยเกินไป