ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ลดต้นทุนในการผลิต ด้านลบ มีการติดต่อสื่อสารหลายหน่วยงาน

2. สังคม

2.1. ด้านบวก ผู้ประกอบสามารถขายสินค้าได้สะดวก ช่วยลดจำนวณอุบัตติเหตุ ด้านลบ ลดการใช้แรงงานในการผลิต มีการประสานงานในหลายหน่วยงาน

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก เกิดของเสียจากกระบวนการน้อย ด้านลบ มีความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรมากขึ้น