GAMES-BASED LEARNING

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GAMES-BASED LEARNING by Mind Map: GAMES-BASED LEARNING

1. ข้อดี/ข้อเด่น

1.1. ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้การเรียนรู้

1.2. ทำให้สามารถจดจำความรู้ได้โดยใช้เกม

1.3. ทำให้มีวิธีคิดอย่างมีเหตุผลการแก้ปัญหา

1.4. ทำให้เด็กสนุกสนาน ผ่อนคลาย

1.5. ทำให้เป็นคนยอมรับ การแพ้ชนะ

1.6. เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

2. ข้อเสีย/ข้อด้อย

2.1. เป็นการสอนที่ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะ

2.2. ใช้คนจำนวนมาก ในการสร้างสรรค์

2.3. ต้องใช้การวางแผน เรื่องกฎกติกา

2.4. ตัวเกมมีความซับซ้อน จะต้องมีการออกแบบที่ดี

2.5. อาจจะทำให้เนื้อหาในบางวิชาไม่สามารถทำได้และทำให้รู้เนื้อหาได้ไม่ชัดเจน