Game based learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Game based learning by Mind Map: Game based learning

1. ข้อดี / ข้อเด่น

1.1. 1.ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

1.2. 2.สามารถจำลองสถานณ์การณ์ที่ไม่อาจเกิดขึ้นจริงให้เกิดขึ้นได้ เช่น อวกาศ

1.3. 3.ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้การเรียนรู้นั้นมีการจดจำที่ดีมากยิ่งขึ้น

1.4. 4.ผู้สอนไม่เหนื่อยมากขณะสอน และตัวผู้เรียนเองก็ชื่นชอบ

1.5. 5.ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้จากการเล่น

1.6. 6.เอื่อต่อการเรียนรู้แบบรายบุคคล

1.7. 7.เกิดการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กันผ่านเกม

1.8. 8.สามารถเรียนรู้นอกเวลาเรียนได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่

2. ข้อด้อย / ข้อเสีย

2.1. 1.ต้องใช้เวลาในการสอนและค่าใช้จ่ายในการใช้เกมการศึกษา

2.2. 2.ถ้าเล่นเกมหรือใช้งานมากเกินไปอาจมีปัญหาสุขภาพตามมา เพราะต้องนั่งเล่นเกมอาจมีอาการปวดหลัง ปวดไหล่ตามมา

2.3. 3.ผู้สอนต้องอาศัยการเตรียมการมาเป็นอย่างดี มีการเตรียมการมาเป็นล่วงหน้าอย่างดี

2.4. 4.ผู้สอนต้องมีทักษะในการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถช่วยการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์เกม

2.5. 5.ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเกม

2.6. 6.ถ้ามีการเล่นไประยะเวลานานแล้วไม่มีการอัปเดตเกม พัฒนาเกมให้เพิ่มขึ้นไปจากเดิม ผู้เรียนอาจจะรู้สึกการไม่ท้าทายและเบื่อหน่ายได้