Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу by Mind Map: Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу

Автор курсу: Лях Тетяна Леонідівна, к. пед. наук, доцент Головними завданнями пропонованого курсу є оволодіння теоретичними знаннями щодо організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу як засобу підвищення власного фахового рівня та методу надання психолого-педагогічної допомоги клієнтам сфери соціальних послуг, а також опанування основних тренерських навичок у процесі групової роботи.

Модуль 1.

Загальні проблеми соціально-просвітницького тренінгу

Лекція 1. Соціально-психологічний тренінг як форма спеціально організованого спілкування

Поняття про соціально-психологічний тренінг у широкому та вузькому розумінні. Мета та завдання соціально-психологічного тренінгу. Історія розвитку соціально-психологічного тренінгу. Огляд основних видів тренінгу. Соціально-просвітницький тренінг як вид соціально-психологічного тренінгу.

Лекція 2. Групова динаміка, етапи та принципи-роботи групи

Поняття про групову динаміку. Складові групової динаміки. Принципи організації і роботи тренінгової групи.

Самостійна робота 1. Щоденник тренера

Ведення щоденника тренера: 1. Психодрама: принципи організації та методики тренінга. 2. Філософія гештальта як основа психокорекційної роботи. 3. Особливості організації та дії гештальт-груп. 4. Біхевіоральний тренінг: принципи організації та робота груп. 5. Трансактний аналіз у групі.

Модуль 2.

Тренінг як інтерактивна форма навчання

Лекція 3. Сутність тренінгових методів. Пасивні, активні та інтерактивні методи

Класифікація тренінгових методів. Пасивні, активні та інтерактивні методи. Основні методи, які використовуються у соціально-просвітницькому тренінгу, їх переваги та недоліки.

Самостійна робота 2. Щоденник тренера

Ведення щоденника тренера: 1. Застосування методу лекції у соціально-просвітницькому тренінгу. 2. Робота з текстом як метод соціально-просвітницького тренінгу. 3. Мозковий штурм: специфіка, перваги та недоліки методу. 4. Кейс-стаді: специфіка, перваги та недоліки методу. 5. Інтерактивна гра: вимоги до організації та проведення, перваги та недоліки методу.

Модуль 3.

Організаційні аспекти проведення тренінгу

Лекція 4. Особливості підготовки до проведення соціально-просвітницького тренінгу

Класифікація компонентів тренінгу на основі схеми педагогічної взаємодії (запропонована директором Міждисциплінарного центру дидактики вищої школи Білефельдського університету В.-Д. Веблер): мета, учасники, зміст, межові умови, тренер, методи. Вимоги до організації тренінгу. Складання переліку необхідних для проведення тренінгу ресурсів. Вимоги до тренера соціально-просвітницьуого тренінгу.

Самостійна робота 3. Щоденник тренера

Ведення щоденника тренера: Розробка Методичних рекомендації тренеру-початківцю щодо підготовки до проведення соціально-просвітницького тренінгу.

Модуль 4.

Методичні аспекти проведення тренінгу

Лекція 5. Особливості розробки програми тренінгу та її змістовне наповнення

Визначення мети та завдань соціально-просвітницького тренінгу. Структура програми тренінгу. Змістовне наповнення тренінгу та підбір методів. Вимоги до побудови презентацій та матеріалів учасників тренінгу.

Самостійна робота 4. Щоденник тренера

Ведення щоденника тренера: Розробка та змістовне наповнення програми соціально-просвітницького тренінгу (цільова група та тематика за вимоборм студента)

ІНДЗ (есе)

Ставлення до твердження: «Тренінг – це не модель життя, а частина реального життя його учасників». Сутність основних помилок ведучого під час проведення тренінгу, шляхи їх попередження. Мета та наслідки застосування ігрових методик у тренінговому процесі. Фактори, які зумовлюють ефективність та корисність зворотного зв’язку. Приклади ефективного та неефективного зворотнього зв’язку. Можливості використання казки у просвітницько-профілактичній тренінговій роботі. Можливості використання методу кей-стаді у просвітницько-профілактичній тренінговій роботі. Врахування межових умов під час планування соціально-просвітницького тренінгу. Професійна компетентність тренера соціально-просвітиницького тренінгу. Фукнції інтерактивних вправ у соціально-просвітницькому тренінгу. Тренінг – це не основний сспосіб донесення знань.

Підсумковий модульний контроль