Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу by Mind Map: Методика проведення соціально-просвітницького
тренінгу
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу

Автор курсу: Лях Тетяна Леонідівна, к. пед. наук, доцент Головними завданнями пропонованого курсу є оволодіння теоретичними знаннями щодо організації та проведення соціально-просвітницького тренінгу як засобу підвищення власного фахового рівня та методу надання психолого-педагогічної допомоги клієнтам сфери соціальних послуг, а також опанування основних тренерських навичок у процесі групової роботи.

Модуль 1.

Загальні проблеми соціально-просвітницького тренінгу

Лекція 1. Соціально-психологічний тренінг як форма спеціально організованого спілкування

Поняття про соціально-психологічний тренінг у широкому та вузькому розумінні. Мета та завдання соціально-психологічного тренінгу. Історія розвитку соціально-психологічного тренінгу. Огляд основних видів тренінгу. Соціально-просвітницький тренінг як вид соціально-психологічного тренінгу.

Лекція 2. Групова динаміка, етапи та принципи-роботи групи

Поняття про групову динаміку. Складові групової динаміки. Принципи організації і роботи тренінгової групи.

Модульний контроль

Самостійна робота 1. Щоденник тренера

Ведення щоденника тренера: 1. Психодрама: принципи організації та методики тренінга. 2. Філософія гештальта як основа психокорекційної роботи. 3. Особливості організації та дії гештальт-груп. 4. Біхевіоральний тренінг: принципи організації та робота груп. 5. Трансактний аналіз у групі.

Модуль 2.

Тренінг як інтерактивна форма навчання

Лекція 3. Сутність тренінгових методів. Пасивні, активні та інтерактивні методи

Класифікація тренінгових методів. Пасивні, активні та інтерактивні методи. Основні методи, які використовуються у соціально-просвітницькому тренінгу, їх переваги та недоліки.

Практичні заняття 1-6. Проблема вибору методу при підготовці тренінгу, Модульний контроль

Самостійна робота 2. Щоденник тренера

Ведення щоденника тренера: 1. Застосування методу лекції у соціально-просвітницькому тренінгу. 2. Робота з текстом як метод соціально-просвітницького тренінгу. 3. Мозковий штурм: специфіка, перваги та недоліки методу. 4. Кейс-стаді: специфіка, перваги та недоліки методу. 5. Інтерактивна гра: вимоги до організації та проведення, перваги та недоліки методу.

Модуль 3.

Організаційні аспекти проведення тренінгу

Лекція 4. Особливості підготовки до проведення соціально-просвітницького тренінгу

Класифікація компонентів тренінгу на основі схеми педагогічної взаємодії (запропонована директором Міждисциплінарного центру дидактики вищої школи Білефельдського університету В.-Д. Веблер): мета, учасники, зміст, межові умови, тренер, методи. Вимоги до організації тренінгу. Складання переліку необхідних для проведення тренінгу ресурсів. Вимоги до тренера соціально-просвітницьуого тренінгу.

Практичні заняття 7-12. Професійна валіза тренера, Модульний контроль

Самостійна робота 3. Щоденник тренера

Ведення щоденника тренера: Розробка Методичних рекомендації тренеру-початківцю щодо підготовки до проведення соціально-просвітницького тренінгу.

Модуль 4.

Методичні аспекти проведення тренінгу

Лекція 5. Особливості розробки програми тренінгу та її змістовне наповнення

Визначення мети та завдань соціально-просвітницького тренінгу. Структура програми тренінгу. Змістовне наповнення тренінгу та підбір методів. Вимоги до побудови презентацій та матеріалів учасників тренінгу.

Практичні заняття 13-18. Розробка та змістовне наповнення програми тренінгу, Практичне заняття 19. Дії тренера у складних ситуаціях, Модульний контроль

Самостійна робота 4. Щоденник тренера

Ведення щоденника тренера: Розробка та змістовне наповнення програми соціально-просвітницького тренінгу (цільова група та тематика за вимоборм студента)

ІНДЗ (есе)

Ставлення до твердження: «Тренінг – це не модель життя, а частина реального життя його учасників». Сутність основних помилок ведучого під час проведення тренінгу, шляхи їх попередження. Мета та наслідки застосування ігрових методик у тренінговому процесі. Фактори, які зумовлюють ефективність та корисність зворотного зв’язку. Приклади ефективного та неефективного зворотнього зв’язку. Можливості використання казки у просвітницько-профілактичній тренінговій роботі. Можливості використання методу кей-стаді у просвітницько-профілактичній тренінговій роботі. Врахування межових умов під час планування соціально-просвітницького тренінгу. Професійна компетентність тренера соціально-просвітиницького тренінгу. Фукнції інтерактивних вправ у соціально-просвітницькому тренінгу. Тренінг – це не основний сспосіб донесення знань.

Підсумковий модульний контроль