TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 7: CHƯƠNG II: ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 7: CHƯƠNG II: ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ by Mind Map: TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 7: CHƯƠNG II: ĐỒ THỊ VÀ HÀM SỐ

1. Chú ý:Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng

2. Tỉ lệ thuận

2.1. Định nghĩa: Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: y=kx ( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k

2.2. Tính chất

2.2.1. Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng luôn không thay đổi

2.2.2. Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia

3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

3.1. Định nghĩa:Nếu đại lượng x theo công thức y= a/x hay xy=a ( a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

3.2. Tính chất:

3.2.1. tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không thay đổi (bằng hệ số tỉ lệ)

3.2.2. tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia

4. Hàm số

4.1. Khái niệm: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn được chỉ một giá trị tương úng của y thì y được gọi là hàm số và x gọi là biến số

4.2. Mặt phẳng tọa độ

4.2.1. Gồm hai trục Ox (trục hoành) và Oy (trục tung) vuông góc và cắt nhau tại điểm O (gốc tọa độ)

4.2.2. Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy được gọi là mặt phẳng tọa độ Oxy

4.2.3. Tọa độ điểm M bất kì trong

5. Đồ thị

5.1. y=f(x)

5.1.1. Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng ( x;y) trên mặt phẳng tọa độ

5.2. y=ax

5.2.1. Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ