Tài chính

Product Plan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tài chính by Mind Map: Tài chính

1. May(-25)

1.1. Nhân sự: - Nam - Sang

1.1.1. Nam 10tr

1.1.2. Sang 10tr

1.2. Cloud_Sharing

1.2.1. 5tr

2. Apr(-25)

2.1. Nhân sự: - Nam - Sang

2.1.1. Sang 10tr

2.1.2. Nam 10tr

2.2. Cloud_Sharing

2.2.1. 5tr

3. Jun(-25)

3.1. Nhân sự: - Nam - Sang - Trường

3.1.1. Nam 15tr

3.1.2. Sang 15tr

3.1.3. Trường 10tr

3.2. Cloud_Sharing

3.2.1. 5tr

3.3. Input

3.3.1. 20tr - BV Mắt lấy trong 6 tháng

4. Jul(-25)

4.1. Nhân sự: - Nam - Sang - Trường

4.1.1. Nam 15tr

4.1.2. Sang 15tr

4.1.3. Trường 10tr

4.2. Cloud_Sharing

4.2.1. 5tr

4.3. Input

4.3.1. 20tr

5. Aug(-30)

5.1. Nhân sự: - Nam - Sang - Trường

5.1.1. Nam 15tr

5.1.2. Sang 15tr

5.1.3. Trường 15tr

5.2. Cloud_Sharing

5.2.1. 5tr

5.3. Input

5.3.1. 20tr

6. Sep(+15)

6.1. Nhân sự: - Nam - Sang - Trường

6.1.1. Nam15tr + 10tr

6.1.2. Sang 15tr + 5tr

6.1.3. Trường 15tr

6.2. Cloud_Sharing

6.2.1. 5tr

6.3. Input

6.3.1. 80tr - BV Mắt + 108

7. Nov(-55tr)

7.1. Nhân sự: - Nam- Sang - Trường - Tuấn Anh Team

7.1.1. Nam 20tr

7.1.2. Sang 20tr

7.1.3. Trường 15tr

7.1.4. TA 15tr

7.2. Cloud_Sharing

7.2.1. 5tr

7.3. Input

7.3.1. 20tr

8. Dec(-84tr)

8.1. Nhân sự: - Nam- Sang - Trường - Tuấn Anh Team - Thuận

8.1.1. Nam 20tr

8.1.2. Sang 20tr

8.1.3. Trường 15tr

8.1.4. TA 15tr

8.1.5. Thuận 9tr

8.2. Cloud_Sharing

8.2.1. 5tr

9. Oct(-55tr)

9.1. Nhân sự: - Nam- Sang - Trường - Tuấn Anh Team

9.1.1. Nam 20tr

9.1.2. Sang 20tr

9.1.3. Trường 15tr

9.1.4. TA 15tr

9.2. Cloud_Sharing

9.2.1. 5tr

9.3. Input

9.3.1. 20tr