VỤ ÁN HÌNH SỰ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VỤ ÁN HÌNH SỰ by Mind Map: VỤ ÁN HÌNH SỰ

1. CHỨNG MINH TỘI PHẠM

1.1. KHÁCH THỂ

1.1.1. KHÁCH THỂ CHUNG

1.1.2. KHÁCH THỂ LOẠI

1.1.3. KHÁCH THỂ TRỰC TIẾP

1.2. CHỦ THỂ

1.2.1. TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

1.2.1.1. DƯỚI 14 TUỔI

1.2.1.2. TỪ ĐỦ 14 TUỔI ĐẾN DƯỚI 16 TUỔI

1.2.1.3. TRÊN 16 TUỔI

1.2.2. NĂNG LỰC TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

1.2.3. CHỦ THỂ ĐẶC BIỆT

1.3. MẶT KHÁCH QUAN

1.3.1. HÀNH VI PHẠM TỘI

1.3.1.1. HÀNH VI HÀNH ĐỘNG

1.3.1.2. HÀNH VI KHÔNG HÀNH ĐỘNG

1.3.2. HẬU QUẢ

1.3.3. MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ

1.3.4. KHÁC

1.3.4.1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1.3.4.2. CÔNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN

1.4. MẶT CHỦ QUAN

1.4.1. ĐỘNG CƠ

1.4.2. MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI

1.4.3. LỖI

1.4.3.1. CỐ Ý

1.4.3.1.1. TRỰC TIẾP

1.4.3.1.2. GIÁN TIẾP

1.4.3.2. VÔ Ý

1.4.3.2.1. VÌ QUÁ TỰ TIN

1.4.3.2.2. DO CẨU THẢ

2. QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG

2.1. THU THẬP CHỨNG CỨ

2.1.1. CHỨNG CỨ

2.1.1.1. CÓ THẬT

2.1.1.2. THU THẬP HỢP PHÁP

2.1.1.3. CÓ Ý NGHĨA CHỨNG MINH

2.1.1.3.1. HÀNH VI PHẠM TỘI

2.1.1.3.2. NGƯỜI PHẠM TỘI

2.1.1.3.3. TÌNH TIẾT KHÁC

2.1.2. NGUỒN CHỨNG CỨ

2.1.2.1. VẬT CHỨNG

2.1.2.2. LỜI KHAI, LỜI TRÌNH BÀY

2.1.2.3. DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

2.1.2.4. KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

2.1.2.5. BIÊN BẢN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA

2.1.2.6. KẾT QUẢ ỦY THÁC

2.1.2.7. KHÁC

2.1.3. THU THẬP

2.1.3.1. THẨM QUYỀN THỰC HIỆN

2.1.3.1.1. TÒA ÁN

2.1.3.1.2. VIỆN KIỂM SÁT

2.1.3.1.3. CƠ QUAN ĐIỀU TRA

2.1.3.1.4. NGƯỜI BÀO CHỮA

2.1.3.2. PHẢI LẬP BIÊN BẢN

2.2. CÁC GIAI ĐOẠN TỐ TỤNG

2.2.1. TIN BÁO

2.2.1.1. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

2.2.1.1.1. 20 NGÀY

2.2.1.1.2. 02 THÁNG

2.2.1.1.3. GIA HẠN 02 THÁNG

2.2.1.2. VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

2.2.1.2.1. TÒA ÁN TIẾP NHẬN VÀ CHUYỂN ĐẾN CƠ QUAN ĐIỀU TRA

2.2.1.2.2. VIỆN KIỂM SÁT

2.2.1.2.3. CƠ QUAN ĐIỀU TRA

2.2.1.3. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

2.2.1.3.1. KHỞI TỐ VỤ ÁN

2.2.1.3.2. KHÔNG KHỞI TỐ

2.2.1.4. TẠM ĐÌNH CHỈ

2.2.1.4.1. CHỜ KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

2.2.1.4.2. CHỜ CƠ QUAN, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

2.2.2. KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA

2.2.2.1. THẨM QUYỀN

2.2.2.1.1. TÒA ÁN CÓ QUYỀN KHỞI TỐ

2.2.2.1.2. VIỆN KIỂM SÁT CÓ QUYỀN KHỞI TỐ

2.2.2.1.3. CƠ QUAN ĐIỀU TRA

2.2.2.2. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

2.2.2.2.1. ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ

2.2.2.2.2. ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

2.2.2.3. TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

2.2.2.4. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

2.2.2.4.1. THỜI HẠN ĐIỀU TRA

2.2.2.4.2. THỜI HẠN PHỤC HỒI ĐIỀU TRA

2.2.2.4.3. THỜI HẠN ĐIỀU TRA LẠI

2.2.3. TRUY TỐ

2.2.3.1. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

2.2.3.1.1. VIỆN KIỂM SÁT

2.2.3.2. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

2.2.3.2.1. CÁO TRẠNG

2.2.3.2.2. ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN

2.2.3.3. TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN

2.2.3.4. THỜI HẠN

2.2.3.4.1. 20 NGÀY

2.2.3.4.2. 30 NGÀY

2.2.3.4.3. GIA HẠN

2.2.3.5. ĐIỀU TRA BỔ SUNG

2.2.3.5.1. ĐƯỢC 02 LẦN

2.2.3.5.2. THỜI HẠN: 02 THÁNG/01 LẦN

2.2.3.5.3. CĂN CỨ TRẢ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

2.2.4. XÉT XỬ

2.2.4.1. CẤP XÉT XỬ

2.2.4.1.1. SƠ THẨM

2.2.4.1.2. PHÚC THẨM

2.2.4.1.3. GIÁM ĐỐC THẨM HOẶC TÁI THẨM

2.2.4.1.4. XEM XÉT LẠI CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

2.2.4.2. CƠ QUAN CÓ VAI TRÒ CHỦ YẾU

2.2.4.2.1. VIỆN KIỂM SÁT

2.2.4.2.2. TÒA ÁN

2.2.4.3. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT

2.2.4.3.1. BẢN ÁN

2.2.4.3.2. ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN

2.2.4.4. TẠM ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN

2.2.4.5. ĐIỀU TRA BỔ SUNG

2.2.4.5.1. THỜI HẠN THỰC HIỆN

2.2.4.5.2. SỐ LẦN

2.2.4.5.3. CĂN CỨ TRẢ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

3. LOẠI TỘI PHẠM

3.1. CĂN CỨ PHÂN LOẠI

3.1.1. MỨC CÁO NHẤT CỦA KHUNG HÌNH PHẠT

3.1.2. ĐỐI VỚI HÀNH VI PHẠM TỘI ĐÃ THỰC HIỆN

3.2. PHÂN LOẠI

3.2.1. ÍT NGHIÊM TRỌNG

3.2.1.1. PHẠT TIỀN

3.2.1.2. CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ

3.2.1.3. PHẠT TÙ ĐẾN 03 NĂM

3.2.2. NGHIÊM TRỌNG

3.2.2.1. PHẠT TÙ

3.2.2.2. TỪ TRÊN 03 NĂM

3.2.2.3. DƯỚI 07 NĂM

3.2.3. RẤT NGHIÊM TRỌNG

3.2.3.1. PHẠT TÙ

3.2.3.2. TỪ TRÊN 07 NĂM

3.2.3.3. ĐẾN 15 NĂM

3.2.4. ĐẶC BIỆT NGHIÊM TRỌNG

3.2.4.1. PHẠT TÙ TỪ TRÊN 15 NĂM

3.2.4.2. TÙ CHUNG THÂN

3.2.4.3. TỬ HÌNH

4. CƠ QUAN, CÁ NHÂN TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

4.1. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

4.1.1. CƠ QUAN ĐIỀU TRA

4.1.2. VIỆN KIỂM SÁT

4.1.3. TÒA ÁN

4.2. NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG

4.2.1. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

4.2.2. PHÚ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

4.2.3. ĐIỀU TRA VIÊN

4.2.4. CÁN BỘ ĐIỀU TRA

4.2.5. VIỆN TRƯỞNG

4.2.6. PHÓ VIỆN TRƯỞNG

4.2.7. KIỂM SÁT VIÊN

4.2.8. KIỂM TRA VIÊN

4.2.9. CHÁNH ÁN

4.2.10. PHÓ CHÁNH ÁN

4.2.11. THẨM PHÁN

4.2.12. THƯ KÝ

4.2.13. THẨM TRA VIÊN

4.3. NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG

4.3.1. NGƯỜI THỰC HIỆN HÀNH VI PHẠM TỘI

4.3.1.1. TRƯỚC KHI KHỞI TỐ BỊ CAN

4.3.1.1.1. NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

4.3.1.1.2. NGƯỜI BỊ BẮT

4.3.1.1.3. NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ

4.3.1.2. BỊ CAN

4.3.1.2.1. BỊ KHỞI TỐ

4.3.1.2.2. CÁ NHÂN HOẶC PHÁP NHÂN

4.3.1.3. BỊ CÁO

4.3.1.3.1. CÓ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN

4.3.2. BỊ HẠI

4.3.3. NGƯỜI CÓ QUYỀN, NGHĨA VỤ LIÊN QUAN

4.3.4. NGƯỜI LÀM CHỨNG

4.3.5. NGUYÊN ĐƠN DÂN SỰ

4.3.6. BỊ ĐƠN DÂN SỰ

4.3.7. NGƯỜI CHỨNG KIẾN

4.3.8. NGƯỜI BÀO CHỮA

4.3.9. KHÁC