นิวซีแลนด์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นิวซีแลนด์ by Mind Map: นิวซีแลนด์

1. ในพ.ศ.2560 นิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าอันดับ10ของอาเซียน

2. นิวซีแลนด์ให้ความเชื่อมโยงด้านประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

3. 📘ความสัมพันธ์ทั่วไป📖📘

3.1. ครบรอบ40 ปี อาเซียน-นิวซีแลนด์

3.2. 📃ประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์สมัยพิเศษ📰

3.3. ประกาศยกระดับนิวซีแลนด์เป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์👥👤

4. ความร่วมมือ

4.1. อาเซียนและนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการลดไม่แพร่ขยายอาวุธ

4.2. นิวซีแลนด์มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก

4.3. การค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์มีเครื่องมือที่สำคัญคือ

4.3.1. ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

4.4. นิวซีแลนด์เสริมสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียนโดยเฉพาะมิติด้านกฎระเบียบ