วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไกรวิชญ์ อินทร์สิลา เลขที่ 11 ชั้น ม.2/7

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ไกรวิชญ์ อินทร์สิลา เลขที่ 11 ชั้น ม.2/7 by Mind Map: วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา            ไกรวิชญ์  อินทร์สิลา เลขที่ 11 ชั้น ม.2/7

1. วันธรรมสวนะ

1.1. หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่อง สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักปฏิบัติตนที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อื่นไว้ หรือหลักในการสงเคราะห์ผู้อื่น มี 4 ประการ คือ 1. การให้ ( ทาน ) หมายถึง การรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปันไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุสิ่งของ วิชาความรู้ต่างๆ หรือแม้กระทั่งการให้อภัยแม้ผู้อื่นทำความผิดต่อเราหรือทำให้เราเดือดร้อน 2. การพูดจาไพเราะ ( ปิยวาจา ) หมายถึง การพูดไพเราะ น่ารัก พูดด้วยความจริงใจ 3. การทำประโยชน์ต่อกัน ( อัตถจริยา ) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อกัน 4. การาวงตัวเสมอต้นเสมอปลาย ( สมานัตตตา ) หมายถึง การทำตัวให้เข้ากันได้กับผู้อื่น โดยไม่ ถือตัว

1.2. ข้อควรปฏิบัติในวันธรรมสวนะ ๑. ทำบุญตักบาตร ให้ทานอื่นๆ เช่น ถวายสังฆทาน ๒. สมาทานศีล และรักษาศีล เช่น ศีล ๘ หรือ ศีล ๕ ๓. เจริญภาวนาด้วยการทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ ๔. ฟังธรรมเทศนาด้วยความตั้งใจและความสงบ

2. วันออกพรรษา

2.1. เมื่อทำพิธีวันออกพรรษาแล้ว พระภิกษุสงฆ์สามารถจาริกไปในสถานที่ต่าง ๆ หรือค้างคืนที่อื่นได้โดยไม่ผิดพระพุทธบัญญัติ และยังได้รับอานิสงส์ก็คือ - ไปไหนไม่ต้องบอกลา - ไม่ต้องถือผ้าไตรครบชุด - มีสิทธิ์รับลาภที่เกิดขึ้นได้ - มีโอกาสได้อนุโมทนากฐิน ที่จะสามารถขยายเวลาของอานิสงส์ออกไปอีก 4 เดือน

2.2. เป็นวันของการสิ้นสุดระยะในการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ โดย วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า "วันมหาปวารณา"

3. วันมาฆบูชา

3.1. วันขึ้น15ค่ำเดือน3

3.2. วันพระธรรม

3.3. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาท ปาติโมกข์

3.4. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

4. วันอาสาฬหบูชา

4.1. วันขึ้น15ค่ำ เดือน8

4.2. วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก

4.3. ใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ 8 ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ 8

5. วันเข้าพรรษา

5.1. จำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน

5.2. ประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา" ประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้มีอยู่เป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้า-เย็น และในการนี้จะต้องมีธูป-เทียนจุดบูชา

6. วันอัฏฐมีบูชา

6.1. แรม8ค่ำเดือน6

6.2. วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า หลังจากเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน

6.3. โทณพราหมณ์ ได้เสนอให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วนเท่า ๆ กัน กษัตริย์แต่ละเมืองก็ยอมรับแต่โดยดี และกลับไปสร้างเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตามเมืองของตัวเอง

7. วันวิสาขบูชา

7.1. วันขึ้น15ค่ำเดือน6

7.2. วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

7.3. สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3