ผลของการฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับพลัยโอเมตริก และการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลของการฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับพลัยโอเมตริก และการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว และพลังกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาแบดมินตันชาย by Mind Map: ผลของการฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับพลัยโอเมตริก และการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว และพลังกล้ามเนื้อขาในนักกีฬาแบดมินตันชาย

1. ควรมีการเพิ่มท่าหรือจานวนครั้งในการฝึกพลัยโอเมตริกที่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวในกีฬา แบดมินตันเพื่อให้มีการพัฒนาของพลังกล้ามเนื้อขาเพิ่มมากขึ้น

2. บทคัดย่อ

2.1. การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่วว่องไว และพลังกล้ามเนื้อขา

2.2. แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น3 กลุ่ม

2.2.1. กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจง

2.2.2. กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับ พลัยโอเมตริก

2.2.3. กลุ่มทดลองที่ 3 ฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับพลัยโอเมตริกและการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจง

2.3. ระยะเวลาฝึก

2.3.1. 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่วว่องไว และพลังกล้ามเนื้อขาระหว่างการฝึกทั้ง3แบบ

3.2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของความคล่องแคล่วว่องไว และพลังกล้ามเนื้อขา ในช่วงก่อนการฝึก หลังการฝึก

4. วิธีดาเนินการวิจัย

4.1. จัดกหากลุ่มตัวอย่าง

4.1.1. เพศชาย 21คนจาก25คน

4.1.2. โดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

4.2. ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง

4.2.1. นักแแบดมินตัน

4.2.2. จัดเวลาเรียงลาดับจาก น้อยที่สุดไปหามากที่สุด

4.3. จัดสมาชิกเข้ากลุ่ม

4.3.1. โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 7 คน

4.3.1.1. 1 ฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจง

4.3.1.2. 2 ฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับการฝึกพลัยโอเมตริก

4.3.1.3. 3 ฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับการฝึกพลัยโอเมตริกและการเคลื่อนที่เฉพาะเจาะจง

5. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

5.1. ทาหนังสือเพื่อขออนุญาตเพื่อใช้ สถานที่ อุปกรณ์ และเครื่องมือ

5.2. อธิบายขั้นตอนการฝึกและวิธีการทดสอบโดยละเอียดให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจอย่างละเอียด

5.3. ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึก

5.3.1. แบบเคลื่อนที่ 2และ4จุด

5.3.2. พลังกล้ามเนื้อขา

5.4. ฝึกซ้อมตามโปรแกรมเป็นระยะเวลา

5.4.1. 6สัปดาห์

5.4.1.1. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

5.4.1.2. โดยต้องพักผ่อนให้เพียงพอก่อนรับการฝึก

5.5. ฝึกตามโปรแกรมการซ้อม

5.5.1. ตารางที่ 1

5.5.1.1. กลุ่มทดลองที่ 1

5.5.1.1.1. 1. Smith machine Squat*

5.5.1.1.2. 2. Dumbbell Lunge*

5.5.1.1.3. 3. การเคลื่อนที่ 6 จุด

5.5.1.2. กลุ่มทดลองที่ 2

5.5.1.2.1. 1. Smith machine Squat*

5.5.1.2.2. 2. Dumbbell Lunge*

5.5.1.2.3. 3. Lunge return Hops

5.5.1.3. กลุ่มทดลองที่ 3

5.5.1.3.1. 1. Smith machine Squat*

5.5.1.3.2. 2. Dumbbell Lunge*

5.5.1.3.3. 3. Lunge return Hops และเคลื่อนท่ี 6 จุด

5.5.2. ตารางที่ 2

5.5.2.1. กลุ่มทดลองที่1 2 และ3

5.5.2.1.1. ก่อนฝึก

5.5.2.1.2. หลังฝึก4สัปดาห์

5.5.2.1.3. หลังฝึก6สัปดาห์

5.5.3. ตารางที่3

5.5.3.1. ทดลองตามตารางที่2ซ้ำ

5.6. นำผลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิต

5.7. สรุปผลของการวิจัยและข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

6. ผลการวิจัย

6.1. ความคล่องแคล่วว่องไวและพลังกล้ามเนื้อขาระหว่างกลุ่มทดลองทั้ง 3กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6.2. เปรียบเทียบด้านความคล่องแคล่วว่องไวภายใน กลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม

6.2.1. ก่อนผึก

6.2.2. หลังฝึก4สัปดาห์

6.2.3. หลังฝึก6สัปดาห์

6.2.3.1. แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6.3. โปรแกรมการฝึกทั้ง 3 โปรแกรมนี้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ความคล่องแคล่วว่องไวได้หลังจากการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6

7. การอภิปรายผล

7.1. แบ่งการวิจารณ์ผลได้ 2 ประเด็น

7.1.1. 1. สมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไว

7.1.2. 2. สมรรถภาพด้านพลังกล้ามเนื้อขา

8. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

9. บทนำ

9.1. กีฬาแบดมินตันเป็นหนึ่งชนิดกีฬาที่คนไทยสามารถจะแข่งขันกับต่างประเทศได้โดยไม่เสียเปรียบในเรื่องรูปร่างการจะเป็นนักกีฬาแบดมินตันที่ดีควรมีสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะต่อการ แข่งขันซึ่งการเคลื่อนที่ในสนามแข่งขันจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบขึ้นอยู่กับความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาแต่ละคนนักกีฬาที่มีความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวที่ดีจะเคลื่อนที่ไปรับลูกจากฝ่าย ตรงข้ามที่ตีโต้มาได้ทันดังนั้นต้องมีการฝึกเฉพาะเจาะจงของกีฬาเพื่อเพิ่มกาลังของกล้ามเนื้อขาเพราะเป็นสมรรถภาพทางกายที่สาคัญต่อการทาให้การเคลื่อนไหวของช่วงล่างรวดเร็วขึ้น

9.2. ในปัจจุบันมีการฝึกหลายหลากรูปแบบที่นามาฝึกร่วมกันเพื่อไม่ให้นักกีฬาพบรูปแบบการฝึกซ้อมที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การแข่งขันได้การฝึกด้วยแรงต้านร่วมกับการ เคลื่อนที่แบบเฉพาะเจาะจงในนักกีฬาแบดมินตันสามารถเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวได้