Ideja kryesore: Modeli i zhvillimit financiar në Shqipëri.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ideja kryesore: Modeli i zhvillimit financiar në Shqipëri. by Mind Map: Ideja kryesore:     Modeli i zhvillimit financiar në Shqipëri.

1. Kanali kapitalit te bankave

2. Zhvillimet ekonomike

3. Ndërtimi strukturave

4. Sektorin financiar

5. Ndryshimi i strukturës ekonomike

6. Kursi këmbimit

7. Norma inflacionit

8. Sektori bankar

9. Variablat makroekonomike

10. Pamje e përgjithshme e modelit

11. Mekanizmi transmetimit të modelit

12. Kapitali kredisë së bankave

13. Kanali feedback-ut

14. Sistemi bankar

15. Shumica me kapital të huaj

16. Bazë e detajuar të dhënash te bilanceve bankare

17. Klasa aktive

18. Klasa pasive

19. 35 ekuacione

20. 8 ekuacione të sjelljes

21. Të tjerat identitete

22. Volumi i kredisë për biznese

23. Të ardhurat neto nga interesat.

24. Ekuacioni i normës së interesit të kredisë

25. Ekuacionioni i kostos së kredisë.

26. Ekuacioni i aktiveve të panderuara me rrezik

27. Ekuacioni i kredive me probleme

28. Metodologjia- 49 variabla makrofinanciare

29. Rezultatet e simulimit

30. Simulime në formën e goditjeve mbi politikën monetare

31. Situatën makroekonomike

32. Kursin e këmbimit

33. Rritjen e kapitalit

34. Simulimi i rënies së PBB-së nominale

35. nencmimin e kursit te kembimit

36. Goditja ndaj kapitalit te bankave

37. Zbatime të modelit

38. Qëllimi i modelit financiar

39. cGjenerimi i simulimeve acccgregate

40. Analiza e rreziqeve të kredisë në skenarët e stresit

41. Gjenerimi i parashikimit për variablat kryesore financiare.