Els registres lingüístics

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Els registres lingüístics by Mind Map: Els registres lingüístics

1. definició

1.1. variació que fa cada parlant de cada lengua al adaptar-se a una situació lingüística.

1.1.1. expressió individual

1.1.1.1. ús particular de la parla

1.1.1.2. dimensió social=llengua.

1.1.2. variacions d’una mateixa llengua

1.1.2.1. varia depenent d’on visquis.

2. Trets comuns a totes les llengües

2.1. Totes les persones del món utilitzen mecanismes fisiològics per unir sons.

2.2. Totes les llengües són formades per unitats de dos nivells

2.2.1. aquesta doble articulació dona una gran flexibilitat a totes les llengües

2.2.2. DOBLE ACCIÓ

2.2.2.1. no aporten significació

2.2.2.2. les altres si aporten significació i es basen en les primeres.

2.3. totes les llengües tenen la seves normes

3. Els tres conceptes

3.1. Llegua

3.1.1. sistema de signes, creació social d'una col·lectivitat

3.2. Parla

3.2.1. ús individual que cada parlant d'una llengua fa de les possibilitats que li ofereix el codi.

3.3. Norma

3.3.1. element regulador entre les possibilitats del codi i el context en què cada parlant ha d'expressar-se.

4. Variacions lingüístiques

4.1. idiolectes

4.1.1. són les variacions que deriven de la parla o la utilitat que fa cadascú d’ella

4.2. depenen dels parlats

4.2.1. factors geogràfics, històrics i socials

4.2.1.1. es diferencien perquè no tenen tant a veure amb els parlants

4.2.1.1.1. situació, àmbit o context en què és produeix un missatge lingüístic

4.3. depenen del context

4.3.1. registres

4.3.1.1. funcionals, contextuals, situacionals, estilístiques

4.3.1.2. són les variacions de la llengua que cada parlant en fa en cada situació concreta per tal d'adaptar-se a la comunicació

4.3.2. registres lingüístics

4.3.2.1. factors que els determinen

4.3.2.1.1. el tema

4.3.2.1.2. el nivell de formalitat

4.3.2.1.3. el canal

4.3.2.1.4. el propòsit

4.3.3. registres

4.3.3.1. culte

4.3.3.1.1. persones amb una gran competència lingüística

4.3.3.2. col·loquial

4.3.3.2.1. persones en àmbit familiars o informals

4.3.3.3. 🤬 vulgar

4.3.3.3.1. amb quasi res de competència lingüística, no compleix les normes gramaticals.

5. varietats

5.1. històriques

5.1.1. eix cronològics

5.1.1.1. evolució

5.2. socials

5.2.1. grups socials

5.2.1.1. argots

5.2.1.1.1. parlants específics de determinats grups socials

5.3. geogràfiques

5.3.1. varietat estàndard

5.3.1.1. característiques

5.3.1.2. punt de referencia de tots els parlants

5.3.1.3. condicions