การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัย by Mind Map: การจัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางสังคมของเด็กปฐมวัย

1. ฝึกหัดควบคุมจิตใจตนเอง

1.1. การรอคอย

2. ฝึกให้เด็กรู้จักตนเอง

2.1. ทำประวัติของตนเอง

2.2. แนะนำตัวในชั้นเรียน

3. ฝึกหัดให้เชื่อฟัง

3.1. กฏเกณฑ์,กติกา

3.2. มารยาท

4. ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

4.1. อยู่ในสังคมของความรัก

4.2. ส่งเสริมให้เด็กรักเพื่อน สัตว์ พืช

4.3. ในชีวิตประจำวัน

4.3.1. การรับประทานอาหารร่วมกัน

4.3.2. เล่นกับเพื่อน

4.3.3. รดนำต้นไม้

5. ฝึกจริยธรรม

5.1. ให้เด็กซึมซับจากตัวแบบจริง

5.1.1. เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน

5.1.2. พูดเพราะ

5.1.3. การไหว้

5.2. ให้เด็กเรียนรู้จากตัวแบบทางอ้อม

5.2.1. จากตัวละครในนิทาน

5.2.2. แสดงละครบทบาทสมมติ

6. ฝึกให้เด็กพึ่งพาตนเอง

6.1. ในชีวิตประจำวัน

6.1.1. แต่งตัวด้วยตนเอง

6.1.2. อาบน้ำด้วยตนเอง

6.1.3. รับประทานอาหารด้วยตนเอง

6.1.4. หยิบของเล่นได้เอง เก็บเอง

6.2. ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอย่างง่ายได้

6.2.1. ให้อาหารสัตว์

6.2.2. รดน้ำต้นไม้