Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä / SOS - Toteutus3013 - (klk2021) tied...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä / SOS - Toteutus3013 - (klk2021) tiedontarpeet, tiedonlähteet, tiedon käyttö by Mind Map: Tiedonhankinta ja viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä / SOS - Toteutus3013 - (klk2021)   tiedontarpeet, tiedonlähteet, tiedon käyttö

1. 1. AIHE, TEEMA, ONGELMA

1.1. Kirjallisuus

1.1.1. Tutkimuskirjallisuus

1.1.1.1. Julkari

1.1.1.2. Valto

1.1.2. KIRJASTO

1.1.2.1. SeAMK-Finna

1.1.2.1.1. Ellibs-ekirjat

1.1.2.1.2. Bisneskirjasto

1.1.2.1.3. Duodecim Oppiportti

1.1.2.2. Eepos-Finna

1.1.2.3. Muut kirjastot

1.1.3. Oppikirjat, muut tietokirjat

1.2. Artikkelit

1.3. Opinnäytetyöt

1.3.1. Theseus

1.3.2. Yliopistojen julkaisuarkistot, esim. Trepo, JYX, Helda

1.4. Lehtiartikkelit

1.4.1. Tutkimuslehdet

1.4.1.1. Journal

1.4.2. Ammattilehdet, järjestölehdet

1.5. Webinaarit

1.6. Koulutukset

1.7. Asiantuntijahaastattelut

1.7.1. Yhteistyötahot

1.7.2. Muut ammattilaiset

1.8. Oppariohjaajat

1.9. FintoYSO

1.9.1. Asiasanahaku

1.10. Google Scholar

1.11. MOT

1.12. Verkkokurssit

1.13. Lait

1.13.1. FINLEX

1.13.1.1. Edilex

1.14. Tilastot

1.14.1. Tilastokeskus

1.14.2. THL:n Sotkanet, KELA Kelasto

2. 2. TUTKIMUS- JA/TAI KEHITTÄMISMENETELMÄ

2.1. Laadullinen tutkimusmenetelmä

2.1.1. Määrällinen tutkimusmenetelmä

2.2. Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö

2.3. Seamkin kurssit

2.4. Muistiinpanot ja tallenteet

2.5. Kirjallisuus

2.5.1. SeAMK-Finna

2.5.1.1. Ellibs-e-kirjat

2.6. Eettisyys

2.7. Tutkimukset

2.7.1. Tutkimuskirjat

2.7.1.1. Väitöskirjat

2.7.2. Tutkimusartikkelit

2.7.2.1. Esim. Journal.fi

2.8. Hyvät selkeät tutkimuskysymykset

2.9. Verkkolähteet, esim. MOTV

3. 3. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖ KÄYTÄNNÖSSÄ

3.1. Lähdekriittisyys

3.2. Havainnointi

3.3. Haastatteleminen

3.3.1. Teemahaastattelu

3.3.1.1. Ryhmähaastattelut

3.4. Aineiston analysoiminen

3.4.1. Kyselyt

3.5. Tilastot

3.6. Aiheen rajaus

3.7. Vuorovaikutustaidot

3.7.1. Viestintä ja yhteydenpito

3.8. Kielitaidot

3.8.1. Lukeminen

3.8.1.1. Kirjoittaminen

3.9. Digitaidot

3.9.1. Tekniset taidot

3.10. Suunnittelutaidot, ajan käyttö, itsensä johtaminen

4. 4. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTYÖN DOKUMENTOINTI JA RAPORTOINTI

4.1. Litterointi

4.2. Tilastointiohjelmat

4.3. Haastattelujen äänittäminen

4.4. Lähdemerkinnät

4.5. Valokuvat

4.6. Taulukot

4.7. Kaaviot ja kuviot

4.8. Hyvät tieteelliset raportointikäytännöt

4.9. Kirjallisuus

4.10. Tietosuoja

4.10.1. Anonymiteetti

4.10.2. Salassapitovelvollisuus

4.11. SeAMK Kirjallisten töiden ohje