ธุรกิจเพื่อชีวิต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ธุรกิจเพื่อชีวิต by Mind Map: ธุรกิจเพื่อชีวิต

1. ธุรกิจคือ

1.1. กระบวนการหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล

1.2. เกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินค้า

2. วัตถุประสงค์ของธุรกิจ

2.1. กำไร

2.1.1. เป็นเป้าหมายละการประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่คือกำไรผู้ประกอบการย่อหวังผลตอบแทน

2.2. ราคาที่เหมาะสม

2.2.1. ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมกับความพึงพอใจของตนเองได้

2.3. ความมั่นคงของธุรกิจ

2.3.1. ธุรกิจมาสร้างขึ้นแล้วต้องการความมั่นคงเพราะสร้างความน่าเชื่อถือได้

2.4. ความเติบโตของธุรกิจ

2.4.1. ยิ่งเจริญก้าวหน้ามากขึ้นก็ต้องหวังผลกำไรตามขนาดของธุรกิจ

3. ประเภทของธุรกิจ

3.1. ธุรกิจการผลิต

3.1.1. เกี่ยวกับการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้า

3.2. ธุรกิจการเกษตร

3.2.1. เช่นการทำนา ทำสวนทำไร่

3.3. ธุรกิจเหมืองแร่

3.3.1. เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะเช่น ถ่านหิน

3.4. ธุรกิจอุตสาหกรรม

3.4.1. ใช้แรงงานเครื่องจักรและเงินเป็นจำนวนมาก

3.5. ธุรกิจก่อสร้าง

3.5.1. เช่นเหล็ก หิน ซีเมนต์ นำก่อสร้าง

3.6. ธุรกิจการพาณิชย์

3.6.1. พ่อค้าคนกลางนำสินค้ามาจากผู้ผลิตจำหน่ายต่อผู้บริโภค

3.7. ธุรกิจการให้บริการ

3.7.1. ธุรกิจการให้บริการทางด้านการเงิน

3.7.2. ธุรกิจอำนวยความสะดวกชีวิตประจำวัน

4. องค์ประกอบธุรกิจ

4.1. คน

4.1.1. คนจะทำหน้าที่หลักในการดำเนินการก่อให้เกิดสินค้า

4.2. เงิน

4.2.1. จำเป็นต้องมีเงินทุนนำไปใช้ในการบริหารจัดการ

4.3. วัสดุ

4.3.1. เลือกใช้ที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมปลอดภัย

4.4. เทคโนโลยี

4.4.1. จำเป็นที่ต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในองค์กรช่วยในการผลิตรวดเร็วยิ่งขึ้น

4.5. การจัดการ

4.5.1. ต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ

4.6. การตลาด

4.6.1. ต้องกระจายสินค้าไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย

5. ประโยชน์ของธุรกิจ

5.1. ยกระดับความเป็นอยู่ของผู้บริโภคให้ดีขึ้น

5.2. สินค้าและบริการมีการกระจายออกสู่พื้นที่อย่างทั่วถึง

5.3. ประโยชน์ทางอ้อม

5.3.1. สร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค

5.3.2. ลดปัญหาอาชญากรรม

5.3.3. New Topic

6. คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ

6.1. รู้จักตนเอง

6.2. มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของตน

6.3. มีความสามารถด้านมนุษย์สัมพันธ์

6.4. ความสามารถในการสื่อสาร

6.5. มีความคิดสร้างสรรค์

6.6. มีวิสัยทัศน์สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้

6.7. มีความกล้าความเป็นผู้นำ

6.8. มีความพยายามและอดทน

6.9. มีไหวพริบที่ดี