งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย by Mind Map: งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย

1. ความหมาย

1.1. งานประดิษฐ์

1.1.1. งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือเพื่อความสวยงาม หรือประดับตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอย

1.2. เอกลักษณ์ไทย

1.2.1. สิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน

1.3. งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทย

1.3.1. งานประดิษฐ์ซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยแสดงถึงความเป็นไทย โดยมีความปราณีต

2. คุณค่า

2.1. นำไปใช้ประโยชน์ ใช้สอย เพื่อความสะดวกในการดำรงชีวิต

2.2. นำไปในกิจกรรมหรืองานพิธีการ ทั้งทางศาสนาและอื่นๆ

2.3. นำไปทำประกอบอาชีพ

2.4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์

2.5. ช่วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

3. ประโยชน์

3.1. นำสิ่งของที่มีอยู่ สิ่งของเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

3.2. ช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่วัสดุเหล่านั้น

3.3. ช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของไทย

3.4. ช่วยให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

3.5. ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

3.6. ช่วยฝึกการมีวินัยในตนเอง มีความอดทน ตรงต่อเวลา

4. ประเภท

4.1. งานดอกไม้สด

4.1.1. ใช้ประดับตกแต่งสถานที่ หรืองานพิธีต่าง ๆ

4.2. งานใบตอง

4.2.1. ใช้ในการบรรจุอาหาร หรือใช้ในงานพิธีต่าง ๆ

4.3. งานแกะสลักผักและผลไม้

4.3.1. ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร หรือตกแต่งจานอาหาร

4.4. งานแกะสลักไม้

4.4.1. ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือน หรือสถานที่ต่าง ๆ

4.5. งานปั้นดิน

4.5.1. ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร หรือตกแต่งสถานที่

4.6. งานจักสาน

4.6.1. ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน หรือบรรจุสิ่งของต่าง ๆ