Психодіагностика

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психодіагностика by Mind Map: Психодіагностика

1. ТЕОРЕТИЧНА ВИВЧАЄ: -розробку нових методів психології можливості існуючих тестів -закономірності винесення діагностичних суджень -правила діагностичних висновків -пов'язана з відповідними предметними галузями психологічної науки.

2. МЕТОДИ психодіагностики -спостереження -спеціальні тести -проективні методи -контент аналіз та ін.

3. СУБ'ЄК психодіагностики -психолог -спеціаліст-суміжник

4. ПРАКТИЧНА ПРИПУСКАЄ -опору на теоретичну психодіагностику -корисні навики,інтуїцію,досвід -правила застосування методик -знання етичних і професійних норм -урахування мотивації клієнта -уміння оцінити стан обстежуваного -навики повідомлення інформації.

5. ОБ'ЄКТ психодіагностики: -індивід; -мала група; -психічний процес.

6. ПРЕДМЕТ: -якості -стан -рівень розвитку.

7. ФУНКЦІЇ -науково -методичні -діагностична -прогностична -психодіагногстичне консультування -просвітницька -експертна.