TEORI ETIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TEORI ETIKA by Mind Map: TEORI ETIKA

1. Teori Etika Klasik

1.1. Teori Kebaikan

1.1.1. Berdasarkan Aristotle:-Etika dan politik sebagai saling berkaitan.

1.1.1.1. etika adalah mengenai kebaikan individu

1.1.1.2. politik pula merupakan penumpuan hal-hal kebaikan dan kecekapan pentadbiran sesebuah negara

1.1.2. Perspektif Falsafah

1.1.2.1. Kebaikan moral: Perwatakan yang terhasil dari sikap seseorang

1.1.2.2. Kebaikan Utama: •kebijaksanaan •Kawalan kendiri •keberanian •keadilan

1.1.2.3. Keadilan: •Keadilan umum •Keadilan khusus

1.1.2.4. Kemuncak Kebaikan: Kebahagian kepada semua pihak di alam semesta

1.2. Teori Teologi

1.2.1. Nama "Teologi berasaskan daripada perkataan :

1.2.1.1. ‘Telos’ >Tujuan atau akibat

1.2.1.2. ‘Logos’ >Sebab, keterangan atau penjelasan

1.2.2. Aliran Teori Teologi

1.2.2.1. Egoism:- Melakukan tidakan yang hanya memberi keuntungan kepada diri sendiri dan menetepikan orang lain

1.2.2.2. Utilitarianisme:- Melakukan sesuatu tindakan yang memberikan keuntungan kepada majoriti orang

2. Teori Etika Moden

2.1. Teori Deontologu

2.1.1. Diasaskan oleh Immanuel Kant daripada bahasa greek iaitu ‘deontos’ yang bermaksud ‘wajib’

2.1.2. Hanya melihat kepada tanggungjawab atau kewajipan yang harus dilakukan oleh seseorang individu dan tidak kepada kesan perbuatan tersebut

2.1.3. Mengetengahkan konsep 'Janji Harus Ditepati'

2.1.4. Kelemahan Teori ini

2.1.4.1. Tidak ada had dalam menuntukan sesuatu prinsip kebaikan sejagat itu harus dilaksanakan

2.1.4.2. Kurang jelas dalam menunjukkan moral sesuatu perbuatan

2.2. Teori Keadilan

2.2.1. Diasaskan oleh John Rawls - 1971

2.2.2. Ditakrifkan bahawa keadilan itu sebagai kesaksamaan

2.2.3. Semua instistusi sosial seharusnya mementingkan kepentingan masyarakat sejagat dan bukannya hanya kepada sesetengah kelompok

2.3. Teori Hak Asasi

2.3.1. Salah seorang ahli barat yang terkemuka dengan teori ini ialah Locke (1632 - 1704)

2.3.2. Locke percaya kepada hak asasi :

2.3.2.1. Manusia untuk hidup

2.3.2.2. Memiliki kebebasan

2.3.2.3. Memiliki harta benda

3. Kegunaan Teori Etika Dalam Kehidupan

3.1. Menyelesaikan dilema etika

3.2. Membantu dalam proses membuat sesuatu keputusan

3.3. Mengenalpasti tanggungjawab etika