นิยามและเงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นิยามและเงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง by Mind Map: นิยามและเงื่อนไขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. คุณลักษณะ 3 ประการ

1.1. ความพอประมาณ

1.1.1. คือ ความพอด่อความจำเป็นและเหมาะสมกับฐานะของตน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในท้องถิ่น ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปและไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

1.2. ความมีเหตุผล

1.2.1. คือ การตัดสินใจดำเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ กฎหมาย ศีลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบรู้และรอบคอบ

1.3. มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

1.3.1. คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อสามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

2. 2 เงื่อนไข

2.1. คุณธรรม

2.1.1. คือ สิ่งที่จะต้องสร้างเสริมให้ป็นพื้นฐานจิตใจของคนในชาติประกอบด้วย ด้านจิตใจ คือ การตระหนักในคุณธรรม รู้ผิดชอบชั่วดี ซื่อสัตย์สุจริต ด้านการกระทำ คือ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน ไม่โลภ รู้จักแบ่งปัน และมีความรับผิดชอบการอยู่ร่วมกันในสังคม

2.2. ความรู้

2.2.1. คือ การฝึกตนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับวิาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบและความระมัดระวังที่จะนำความรู้ต่างๆมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน

3. การนำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

3.1. ด้านเศรษฐกิจ

3.1.1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

3.1.2. ใช้ชีวิตอย่างพอควร

3.1.3. คิดและวางแผนอย่างรอบคอบ

3.1.4. การเผื่อทางเลือกสำรอง

3.1.5. มีภูมิคุ้มกัน ไม่เสี่ยงเกินไป

3.2. ด้านสังคม

3.2.1. ช่วยเหลือเกื้อกูล

3.2.2. รู้รักมามัคคี

3.2.3. สร้างความเข้มแข็งให้คนในครอบครัวและชุมชน

3.3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3.1. เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชสูงสุด

3.3.2. รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและรอบคอบ

3.3.3. ฟื้นฟูทรัพยากรเพื่อให่เกิดความยั่งยืนสูงสุด

3.4. ด้านวัฒนธรรม

3.4.1. รักและเห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย

3.4.2. รู้จักแยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรม

3.4.3. เห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น