Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

OER Digitaal Toetsen by Mind Map: OER Digitaal Toetsen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

OER Digitaal Toetsen

(naar: "Toets & Beleid; toetsbeleid en geautomatiseerde toetsing" van Mieke Jaspers en Marianne Schade (2002), Fontys Hogescholen)

Ontwerpen

Inbedden van toetsen in onderwijs, toetsmomenten creëren, didactische visie vaststellen, soort toets bepalen (summatief-formatief, mc-essay, etc.)

Introductie

Introductie: wat is doel van de introductie? Werkt zo'n introductiemodule als men op internet gewoon op zoek is naar 'een' module over toetsing?  

basisstappen

Puur beschrijving: wat is het en hoe vertaal ik de leerdoelen naar toetstermen. NIET: hoe stel ik goede leerdoelen op. (hoort meer bij ontwerp van een cursus)

Digitaal of niet?

kijk ook naar wat er al is van Utrecht. probeer het generiek aan te pakken

Construeren items

Itembank inrichten, metadateren, weging bepalen, feedback opstellen, vragen formuleren Is deze compleet?

vragen formuleren

Is dit onderwerp voldoende behandeld in het materiaal van Utrecht?

Itembank inrichten

Digitaal

Samenstellen toets

Samenstellen van de toets, adaptief toetsen, opmaak test (ook ivm online constraints)

toetsversies

in geval van digitale toetsen kan meestal eenvoudiger worden gekozen voor randomisatie van de toetsvragen

lay-out

Lengte van de toets (hoeveel toetsvragen)

Duur van de toets (hoeveel tijd)

Afnemen toets

Tentamenzaal (met computers), thuistoets, tijdperiodes vaststellen

Beveiliging / fraudepreventie

USB sticks

Archiveren en beoordelen

Nakijken, al dan niet automatisch Moeten we Verwerken en analyseren misschien in 1 stap samenvoegen?

Beoordelen

iets vertellen over onderzoek naar nakijk methoden -> betrouwbaarheid

Archiveren van gegevens en van toets(vragen)

iets vertellen over de wettelijke normen voor archiveren?Nog meer?

Cesuur

module van Utrecht (zie links), Randvoorwaarden en onderwijs gevolgen (open gesloten vragen) Aan de beoordeling van een toets kunnen randvoorwaarden gesteld worden door bijvoorbeeld de docenten zelf, de opleidingscoördinator of andere stakeholders. Bijvoorbeeld over het minimum of maximum aantal studenten wat voor een bepaalde toets zou mogen zakken. Oftewel, hoeveel studenten minimaal en maximaal mogen zakken. Ga voor uw eigen toets na of er een minimale en maximale zakgrens is. Zo nee, wat zou u zelf aangeven als minimale en maximale zakgrens? Met deze waarden kunt u rekening houden bij het bepalen van de cesuur. Voorbeeld Nedelsky (voor open en gesloten vragen) Bekijk de uitleg van Jaap Milius uit de module van Utrecht over het vooraf bepalen van de cesuur a) Open vragen Bekijk elke vraag en bepaal hoeveel punten een student die een 5,5 haalt gemiddeld zal scoren op deze vraag. Door dit aantal punten voor alle vragen bij elkaar op te tellen kom je uit op een beredeneerde cesuur. Vraag aan een collega de vragen van de toets op eenzelfde manier te bekijken en in te schatten. Vergelijk daarna in hoeverre jullie op een lijn zitten en waar de grootste verschillen zitten. Dit kan leiden tot het aanpassen van een of meerdere vragen of het bijstellen van de cesuur. b) Gesloten vragen Bepaal het totaal aantal toetsvragen in het tentamen (n) Bepaal de gokkans (g) van uw toetsing: aantal vragen wat iemand op basis van toeval goed zou hebben. Bepaal de minimale beheersingsgraad van de stof om een voldoende te kunnen halen (p). Bepaal de voorlopige cesuur aan de hand van de volgende formule: (n – ng)p + ng. Groepeer vervolgens de vragen van uw toets drie categorieën en tel alle p-waarden per vraag bij elkaar op: Makkelijk (p=1.00): de 5,5 student weet het antwoord Lastig (p=0.50): de 5,5 student kan 1 of 2 van de 4 antwoordmogelijkheden wegstrepen Zeer lastig (p=0.25): de 5,5 student kan geen van de antwoordmogelijkheden wegstrepen Dit levert ook een cesuurwaarde op. Vergelijk de voorlopige cesuur met de cesuur die u heeft bepaald op basis van de moeilijkheid van de vragen. Is de voorlopige cesuur hoger? Dan kunt u zich afvragen of het tentamen wellicht te moeilijk is en overwegen om minder moeilijke vragen op te nemen. Is de voorlopige cesuur lager? Dan kunt u zich afvragen of het tentamen wellicht te makkelijk is en overwegen om wat meer moeilijke vragen op te nemen.

Analyseren

Cesuur vaststellen, itemanalyse, studentanalyse onderdeel van deze module kwaliteit

Statistische analyses

Evalueren

Management- en beheersinformatie, implicaties ontwerp onderwijs en inbedding van toetsen

Rapporteren: bijv aan TC en ExCie

verbeteringen implementeren

bekijken wat er is beschreven bij kwaliteit van toetsen