Typescript

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typescript by Mind Map: Typescript

1. Typescript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft. Nó có thể được coi là 1 phiên bản nâng cao của javascript

2. Await

2.1. tạm dừng việc thực hiện các hàm async

2.2. Khi được đặt trước 1 Promise nó sẽ đợi cho đến Promise kết thúc và trả về kết quả

2.3. Await chỉ làm việc với Promises, nó không hoạt động với callbacks

2.4. Await chỉ có thể được dùng bên trong các function async

3. Tại sao nên sử dụng Typescript

3.1. Dễ phát triển dự án lớn

3.2. Nhiều Framework lựa chọn

3.3. Hỗ trợ các tính năng của javascript phiên bản mới nhất

3.4. Là mã nguồn mỡ

4. Các kiểu dữ liệu

4.1. Number tất cả giá trị số được khai báo bởi kiểu number, không có định nghĩa riêng cho số nguyên số thực hay kiểu số khác

4.2. String giống như string của javascript được bao quanh bởi dấu nháy đơn hoặc nháy kép

4.3. Boolean true hoặc false

4.4. Any một biến có kiểu này có thể có giá trị bất kỳ kiểu nào

4.5. Arays có 2 kiểu cú pháp: my_ar: number[] hoặc my_arr: Array<number>

4.6. Void được sử dụng khi hàm không trả lại bất kỳ giá trị nào

5. interfaces

5.1. Được sử dụng để kiểm tra xem 1 đối tượng có phù hợp với 1 cấu trúc nhất định hay không

6. async

6.1. Khai báo một hàm bất đồng bộ

6.2. Tự động thay đổi 1 hàm thông thường thành 1 Promise

6.3. Khi gọi tới ham async nó sẽ xử lý mội thứ và được trả về kết quả trong hàm của nó

6.4. cho phép sử dụng Await