ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. วัตถุที่ใช้ทำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาเพิ่มขึ้น เช่น ลิเทียม นิกเกิล โคบอลต์และแคดเมียม

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งลดลง

2. สังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. คุณภาพการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนที่ดีขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. ความต้องการแรงงานลดลง

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองและเสียง

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มีการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อความตอบสนองต่อมนุษย์ในการใช้ไฟฟ้า