ОПІР МАТЕРІАЛІВ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ОПІР МАТЕРІАЛІВ by Mind Map: ОПІР МАТЕРІАЛІВ

1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

1.1. Принцип Сен-Венана. У точках тіла, досить віддалених від місць прикладання навантажень, внутрішні сили майже не залежать від способу прикладання сил. Цей принцип дає змогу спростити розрахунки, замінюючи одну систему сил їй еквівалентною, але легко визначеною з умов рівноваги.

1.2. Принцип незалежності дії сил. Результат дії на тіло системи сил дорівнює сумі результатів дії тих самих сил, які прикладаються до тіла, причому в будь-якому порядку.

2. ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. - вивчення методів розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість елементів конструкцій і споруд, що відповідають сучасному стану знань в механіці деформованого твердого тіла, фізиці та матеріалознавстві, а також дослідження міцності матеріалів та пояснення фізичної природи їх руйнування.

2.1.1. Міцність – це здатність матеріалу конструкції і їх елементів чинити опір дії зовнішніх сил без появи пластичних деформацій і руйнування.

2.1.1.1. Розрахунки на міцність дають змогу визначити розміри і форму деталі, що визначають задане навантаження за найменших витрат матеріалів.

2.1.2. Жорсткість – це здатність тіла або конструкції протидіяти деформації.

2.1.2.1. Розрахунки на жорсткість гарантують, що зміни форми і розмірів конструкції і їх елементів не перевищать допустимих норм.

2.1.3. Стійкість – це здатність конструкції протидіяти зусиллям, які намагаються вивести її з початкового стану рівноваги.

2.1.3.1. Розрахунки на стійкість запобігають можливості раптової втрати стійкості і викривлення довгих або тонких деталей.

3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

3.1. Деформація

3.1.1. зміна форми, розмірів чи об'єму тіла (тобто геометричних параметрів) під дією зовнішніх сил.

3.2. Сила

3.2.1. Зовнішня сила - це міра взаємодії між тілами.

3.2.2. Внутрішні сили - це сили що виникають в тілі як протидія силам, що намагаються змінити форму чи порушити цілісність тіла.

4. ТІЛА, ЩО РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

4.1. Стержень (брус) - тіло в якого один з розмірів значно більший ніж два інших

4.2. Оболонка - тіло, в якого один з розмірів значно менший, ніж два інші

4.3. Масиви - тіла, в яких усі розміри приблизно одного порядку

5. МЕТОДИ

5.1. - експериментально-теоретичний підхід до вирішення задач; - застосуванням законів фізики, механіки та математичного апарату; - широке використання передумов, що спрощують вирішення задачі, котрі базуються на визначеному переліку гіпотез.

6. ОСНОВНІ ГІПОТЕЗИ

6.1. Гіпотеза плоских перерізів. Плоскі перерізи, проведені в тілі до деформації, залишаються плоскими і після деформації.

6.2. Гіпотеза про суцільність тіл. Весь об'єм тіл суцільно заповнений речовиною або матерією.

7. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ

7.1. Припущення про малість деформацій. Деформації тіл, зумовлені дією зовнішніх сил, малі порівняно з їх розмірами, тобто тіла незначно змінюють свою форму, що дає можливість застосувати принцип незалежності дії сил та інші теореми механіки твердого тіла.

7.2. Припущення про однорідність тіл. Фізичні та механічні властивості тіла в усіх точках і за всіма напрямами однакові. Однорідні тіла (матеріали), які мають однакові фізичні та механічні властивості за всіма напрямами, називають ізотропними. Тіла, які не мають властивостей ізотропності, називають анізотропними. До них можна віднести деревину і синтетичні матеріали.