ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล

1. ฐานข้อมูล (Database)

1.1. ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)

1.1.1. หน้าที่ของ DBMS

1.1.1.1. จัดการพจนานุกรมของข้อมูล

1.1.1.2. จัดการการจัดเก็บข้อมูล

1.1.1.3. การแปลงข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

1.1.1.4. การจัดการด้านความปลอดภัย

1.1.1.5. ควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้พร้อมกัน

1.1.1.6. การจัดการเรื่องการสำรองและกู้คืนข้อมูล

1.1.1.7. การจัดการความคงสภาพ/สมบูรณ์ของข้อมูล

1.1.1.8. ภาษาในการเข้าถึงข้อมูลและส่วนประสานผู้ใช้ในโปรแกรมประยุกต์

2. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม

2.1. ระบบแฟ้มข้อมูล (File-based System)

2.1.1. ข้อจำกัดของการประมวลผลแบบแฟ้มข้อมูล

2.1.1.1. ข้อมูลถูกแบ่งและเก็บแยกจากกัน

2.1.1.2. ข้อมูลมีความซ้ำซ้อนกัน

2.1.1.3. มีความขึ้นต่อกันของข้อมูล

2.1.1.4. รูปแบบข้อมูลไม่ตรงกัน

2.1.1.5. โปรแกรมที่ใช้งานมีความคงที่ไม่ยืดหยุ่น

3. สรุปข้อดีของการใช้งานฐานข้อมูล

3.1. มีความเป็นอิสระต่อกันระหว่างโปรแกรมและข้อมูล

3.2. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

3.3. เพิ่มความตรงกันของข้อมูล

3.4. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้

3.5. บังคับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้

3.6. ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

3.7. ลดปัญหาในการบำรุงรักษาโปรแกรม

4. สรุปข้อจำกัดของระบบการจัดการฐานข้อมูล

4.1. ซับซ้อน (Complexity)

4.2. ขนาดใหญ่ (Size)

4.3. ราคาของ DBMS แพง (Cost of DBMS)

4.4. ราคาของฮาร์ดแวร์แพง (Additional hardware cost)

4.5. ค่าใช้จ่ายในการแปลงระบบ (Cost of conversion)

4.6. ผลกระทบจากความเสียหายสูง (Higher impact of a failure)

5. องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล

5.1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

5.2. ซอฟต์แวร์ (Software)

5.3. ข้อมูล (Data)

5.4. โพรซีเยอร์ (Procedure)

5.5. บุคลากร (People)

5.6. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานฐานข้อมูล

5.6.1. ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator :DBA)

5.6.2. นักออกแบบฐานข้อมูล (Database Designer)

5.6.3. นักพัฒนาโปรแกรม (Application Developers)

5.6.4. ผู้ใช้ (End User)

6. ชนิดของระบบฐานข้อมูล

6.1. แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

6.1.1. ฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้คนเดียว (Single-User)

6.1.2. ฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้ครั้งละหลายคน (Multi-User)

6.2. แบ่งตามสถานที่ตั้งแบ่งตามสถานที่ตั้ง

6.2.1. ฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralized Database System)

6.2.2. ฐานข้อมูลแบบกระจาย (Distributed Database System)

7. ลำดับชั้นของการจัดเก็บข้อมูล

7.1. บิต (bit)

7.2. ไบต์ (byte)

7.3. เขตข้อมูล (Field)

7.4. ระเบียน (Record)

7.5. แฟ้มข้อมูล (File)

7.6. ฐานข้อมูล (Database)