สรุปเนื้อหา จิตวิทยา (Psychology)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปเนื้อหา จิตวิทยา (Psychology) by Mind Map: สรุปเนื้อหา จิตวิทยา (Psychology)

1. จิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์

2. ความเป็นมาของจิตวิทยา

2.1. มาจากกรีกโบราณ โดยจะศึกษาว่าจิตวิญญาณมีผลอย่างไรต่อการกระทำของมนุษย์

3. จิตวิทยาการบริการ

3.1. ความสำคัญต่อผู้ปฎิบัติงาน

3.1.1. ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงาน ตระหนักถึงการปฎิบัติตนต่อผู้รับบริการด้วยจิตสำนึกของการบริการ(Service Mind)

3.2. การบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การเพื่อสนองความต้องการของบุคคลอื่น

3.2.1. วิวัฒนาการของธุรกิจบริการ

3.2.1.1. ยุคแรกเป็นยุคเกษตรกรรม

3.2.1.2. ยุคสองเป็นยุคอุตสาหกรรม

3.2.1.3. ยุคสามเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร

3.2.1.4. ยุคอนาคตหรือเรียกว่ายุคBioethics ยุคที่เราจะสามรถโคลนนิ่งชีวิตต่างต่างๆได้

3.3. เป็นการศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะของพฤติกรรมในด้านต่างๆ และสาเหตุของพฤติกรรมนั้น เพื่อให้สามารถควบคุมพฤติกรรมนั้นๆอย่างได้เหมาะสม

4. พฤติกรรม

4.1. พฤติกรรมภายใน(Covert Behavior)

4.1.1. เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถสังเกตได้

4.2. พฤติกรรมภายนอก(Overt Behavior)

4.2.1. เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้มี2ลักษณะ 1.มองด้วยตาเปล่าได้ และ 2. จะต้องใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์