Nhập môn Đo lường và đánh giá trong giáo dục

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhập môn Đo lường và đánh giá trong giáo dục by Mind Map: Nhập môn Đo lường và đánh giá trong giáo dục

1. Chương 1: Khái quát về chất lượng và chất lượng trong giáo dục

1.1. Trình bày các điểm khác nhau về chất lượng và chất lượng trong giáo dục

1.2. Phân tích một số tình huống đánh giá chất lượng giáo dục để rút ra khái niệm phù hợp

1.3. So sánh điểm giống và khác nhau giữa Chất lượng giáo dục phổ thông và Chất lượng giáo dục sau phổ thông

1.4. Liên hệ thực tiễn chất lượng giáo dục phổ thông và sau phổ thông của Việt Nam

2. Chương 2: Những vấn đề cơ bản về đo lường và đánh giá trong giáo dục

2.1. Phân biệt các khái niệm đo lường, đánh giá, định giá trị, chỉ ra mối liên quan giữa các khái niệm này

2.2. Nêu vai trò của đo lường và đánh giá trong giáo dục

2.3. Mô tả một quy trình đo lường trong KHXH, phân tích ví dục thực tiễn để minh họa

2.4. Trình bày 4 loại khung tham chiếu để lý giải kết quả đo lường, xác định được loại khung tham chiếu của một số trắc nghiệm phổ biến trong thực tiễn

2.5. Tình bày khái niệm mục tiêu, tiêu chuẩn, tiêu chí sử dụng trong đo lường

2.6. Phân tích, đánh giá chát lượng của một hoạt động đo lường đơn giản trong giáo dục

3. Chương 3: Các loại hình đánh giá chất lượng giáo dục

3.1. Nêu khái niệm các loại hình đánh giá

3.2. Trình bày ý nghĩa, vai trò của từng loại hình đánh giá chất lượng đối với các bên liên quan

3.3. Chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của từng loại hình đánh giá

3.4. Lựa chọn loại hình đánh giá phù hợp để cung cấp thông tin theo yêu cầu của các bên liên quan