Cương lĩnh chính trị tháng 2/1930

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cương lĩnh chính trị tháng 2/1930 by Mind Map: Cương lĩnh chính trị tháng 2/1930

1. Cơ sở lý luận

1.1. "Bản sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa".

2. Cơ sở thực tiễn

2.1. Thế giới

2.1.1. Thắng lợi cách mạng tháng 10.

3. Nội dung cương lĩnh

3.1. Đường lối chiến lược: Cách mạng tư sản dân quyền.

3.2. Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc Pháp, Giành độc lập dân tộc.

3.3. Xã hội: Thực hiện chính sách dân chủ.

3.4. Lực lượng: Công nhân,nông dân, tư sản dân tộc, tiểu tư sản, trung - tiểu địa chủ.

3.5. Phương pháp: Bạo lực cách mạng quần chúng.

3.6. Lãnh đạo: Giai cấp công nhân dưới sự chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

4. Giá trị của cương lĩnh

4.1. Lý luận

4.1.1. Phân tích đánh giá đúng đắn thái độ các giai tầng xã hội trong cách mạnh giải phóng dân tộc.

4.1.2. Xác định đường lối chiến lược, sách lược => phương pháp.

4.1.3. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin.

4.2. Thực tiễn cách mạng Việt Nam

4.2.1. Thay đổi vận mệnh dân tộc, thân phận con người => khẳng định vị thế VN.

4.2.2. VN trở thành một quốc gia độc lập.

4.2.3. Đưa đất nước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.

4.2.4. Là tiền đề cơ sở cho các cách mạng về sau: Cách mạng tháng 8/1945.