CHƯƠNG HALOGEN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG HALOGEN by Mind Map: CHƯƠNG HALOGEN

1. KHÁI QUÁT

1.1. vị trí

1.1.1. nhóm VIIA, gồm: F,Cl, Br, I

1.2. Cấu tạo nguyên tử

1.2.1. 1. Giống nhau

1.2.1.1. 7 e lớp ngoài cùng (ns2np5)

1.2.1.2. 1 e độc thân

1.2.2. 2. Khác nhau

1.2.2.1. Nguyên tử Flo không có phân lớp d

1.2.2.2. Các nguyên tố khác có phân lớp d nên có thể có số oxi hóa +1 +3 +5, +7 trong hợp chất

2. Tích chất vật lý

2.1. Trạng thái, màu sắc

2.1.1. Flo: khí màu lục nhạt

2.1.2. Clo: khí màu vàng lục

2.1.3. Brom: Lỏng màu nâu đỏ

2.1.4. Iot: rắn màu đen tím

2.2. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi tăng dần từ F đến I

2.3. F không tan trong nước, các chất còn lại tan ít trong nước.

3. TCHH

3.1. OXH hầu hết các kim loại, nhiều phi kim và hợp chất giảm từ F đến I

3.2. Tác dụng với KL

3.2.1. Flo: OXH tất cả các kim loại tạo ra muối Florua

3.2.2. Clo: OXH hầu hết các kim loại tạo ra muối Clorua (ĐK: nhiệt độ)

3.2.3. Brom: OXH nhiều KL tạo ra muối Bromua (ĐK: nhiệt độ)

3.2.4. Tot: OXH nhiều KL tạo ra muối Iotua (ĐK: nhiệt độ hoặc chất xúc tác

3.3. Tác dụng với HIDDRO

3.3.1. Flo: Trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp xảy ra nổ mạnh.

3.3.2. Clo: Phản ứng nổ cần ánh sáng.

3.3.3. Brom: Ở nhiệt độ cao.

3.3.4. Iot: Cần nhiệt độ rất cao.

3.4. Tác dụng với nước

3.4.1. Flo: Phản ứng mãnh liệt ở nhiệt độ thường

3.4.2. Clo: Phản ứng ở nhiệt độ thường

3.4.3. Iot: Hầu như không tác dụng

3.4.4. Brom: ở nhiệt độ thường (chậm hơn so với Clo)

3.5. Dung dịch muối

3.5.1. Flo: không xảy ra

3.5.2. Cl2 + 2NaI -> 2NaCl + I2

3.5.3. Br2 + 2NaI -> 2NaBr + I2

3.5.4. Iot: không tác dụng

3.6. Các Hx (Halogen hidric)

3.6.1. Tính axit tăng dần: HF -> HCl -> HBr -> HI

4. Ứng dụng vào đời sống

4.1. Flo:

4.1.1. Dùng làm thuốc chống sâu răng

4.1.2. Dùng trong công nghiệp sản xuất hạt nhân

4.2. Clo:

4.2.1. Tẩy trắng vải sợi

4.2.2. Làm chất sát trùng trong hệ thống cung cấp nước sạch

4.3. Brom

4.3.1. Chế tạo dược phẩm, phẩm nhuộm

4.4. Iot

4.4.1. Làm chất sát trùng

4.4.2. Tạo ra muối ăn iot