ترماتود های کبدی (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ترماتود های کبدی (1) by Mind Map: ترماتود های کبدی (1)

1. کرم کبدی چین یا مشرق زمین

1.1. میزبان مستقیم

1.1.1. میربان

1.1.1.1. انسان

1.1.1.2. پستانداران ماهی خوار

1.1.2. محل استقرار

1.1.2.1. کبد

1.1.2.2. ریه

1.1.2.3. مجاری صفراوی

1.1.2.4. روده باریک

1.1.2.5. جریان خون

1.1.2.5.1. عروق اطراف شانه

1.1.2.5.2. عروق نرانتز روده

1.2. میزبان های واسطه ای کرم

1.2.1. حلزون های دریچه دار

1.2.1.1. پارافوزا لوروس

1.2.1.2. آلوسینا

2. پیشگیری

2.1. استفاده از حلزون کش ها

2.2. پختن کامل ماهی

2.3. ممنوعیت مصرف مدفوع انسانی در حوضچه های پرورش ماهی

2.4. خودداری از سردکردن ماهی

2.5. نمک سود کردن ماهی

2.6. افزودن سرکه و سس به ماهی

3. درمان

3.1. پوازی کوانتل

3.2. آلبندازول

3.3. در کل درمان رضایت بخشی ندارد.

4. تشخیص

4.1. طبی

4.1.1. یافتن تخمک های انگل در مدفوع

4.1.2. ترشحات مجاری صفراوی

4.2. بالینی

4.2.1. مصرف ماهی نپخته

4.2.1.1. علائم

4.2.1.1.1. درد شکم

4.2.1.1.2. تب

4.2.1.1.3. زردی متناوب مجرای صفراوی

4.3. اغلب عفونت ها بدون علامت هستند.

5. کلونورکس سی نن سیس

5.1. ویژگی های ترماتود های بالغ

5.1.1. پهن

5.1.2. نرم

5.1.3. کشیده

5.1.4. بدون خار

5.1.5. انتهای قدامی باریک

5.1.6. خاکستری رنگ

5.2. ویژگی های ظاهری کرم

5.2.1. انتهای خلفی گردتر

5.2.2. اندازه متغیرmm3_5 × mm2_20

5.2.3. بادکش شکمی کوچک تر از بادکش دهانی در ۱/۴قدامی کرم

5.2.4. بیضه های قطعه قطعه و پشت سر هم در بخش خلفی بدن

5.2.5. رحم پیچ خورده و ختم شده به سوراخ مشترک تناسلی

5.2.6. تخمدان قطعه ای و کوچک در قدام بیضه ودر خط وسط

5.2.7. غده ی زرده کمی فولیکولی در بخش جانبی و وسط بدن

5.2.8. سکوم طویل و کشیده شده به طرف خلف کرم

5.2.9. تخم ها زرد مایل به قهوه ای کرم

5.3. میزبان های قطعی کرم

5.3.1. انسان

5.3.2. سگ

5.3.3. گربه

5.3.4. گربه وحشی

5.3.5. نوعی پرستو

5.3.6. گورکن

5.3.7. سمور

5.3.8. اردک(به ندرت)