ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เนื่องจากสามารถขายสินค้าที่ผลิตในที่ห่างไกลมาบริโภค

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการติดต่อสื่อสารหลายหน่วยงานทั้งในประเทศอีกทั้งมีการขนส่งปริมาณมาก

2. สิ่งแวดล้อม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. เกิดข้อเสียในกระบวนการน้อย

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น

3. สังคม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้สะดวกรวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าง่ายยิ่งขึ้น

3.2. ด้านลบ

3.2.1. ลดการใช้แรงงานในการผลิตและการขนส่งทำให้เกิดการว่างงาน