Khóa học sơ đồ tư duy - GV Hồng Tâm

Khóa học về sơ đồ tư duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khóa học sơ đồ tư duy - GV Hồng Tâm by Mind Map: Khóa học sơ đồ tư duy - GV Hồng Tâm

1. 1. Lý thuyết

1.1. Định nghĩa về sơ đồ tư duy

1.2. Những tính năng của sơ đồ tư duy

1.3. Những công dụng của sơ đồ tư duy

2. 2. Thực hành

2.1. Kết nối với tài khoản Google

2.2. Đừng nên kết nối với Facebook

2.2.1. Để tránh trường hợp bị lộ mật khẩu và mất tài khoản Facebook

2.3. Đăng ký tài khoản Mindmeister