KHÓA HỌC SƠ ĐỒ TƯ DUY - GV HỒNG TÂM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KHÓA HỌC SƠ ĐỒ TƯ DUY - GV HỒNG TÂM by Mind Map: KHÓA HỌC SƠ ĐỒ TƯ DUY - GV HỒNG TÂM

1. 1. Lý thuyết

1.1. Định nghĩa về sơ đồ TD

1.2. Những tính năng của sơ đồ TD

1.3. Những công dụng của sơ đồ TD

2. 1. Thực hành

2.1. Đăng ký TK Mindmeister

2.2. Kết nối với TK google

2.3. Đừng nên kết nối với Facebook

2.3.1. Vì để tránh trường hợp bị lộ mật khẩu và mất TK Facebook