ผลกระทบของกรใช้การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของกรใช้การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: ผลกระทบของกรใช้การจัดการโลจิสติกส์

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน

1.2. ด้านลบ มีการติดต่อหลายหน่วยงาน

2. สังคม

2.1. ด้านบวก สามารถขายสินค้าได้สะดวก

2.2. ด้านลบ มีการติดต่องานหลายหน่วยงาน

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก เกิดของเสียจากกระบวนการน้อย

3.2. ด้านลบ มีความต้องการมากขึ้น