ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

1. เศรษกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. เพิ่มรายได้กับประชาชน เนื่องจากสามารถขายสินค้าและข่นส่งสินค้าที่ผลิตได้

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีการผลิตสื่อสารในหลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ

2. สังคม

2.1. ด้วนบวก

2.1.1. ผู้ประกอบการสามารถขายสิ้นค้าได้สะดวก รวดเร็ว

2.2. ด้านลบ

2.2.1. ลดดารใช้แรงงานในการผลิตและขนส่ง

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. เกิดของเสียจากกระบวนการน้อย

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มีความต้องการใช้แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น