پارس پویش

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
پارس پویش by Mind Map: پارس پویش

1. افزایش رضایت مشتری

1.1. افزایش رضایت کارکنان

1.1.1. سیستم حقوق مزایا

1.1.2. شفافیت نقش ها

1.1.3. سهیم کردن در تصمیم گیری و نیرومند کردن

1.1.4. محیط پویا و رشد دهنده

1.1.4.1. آموزش

1.2. بهبود فرآیند های اجرایی

1.2.1. اجرای PMO

1.2.2. تیم End-to-End

1.2.3. مانیتورینگ و کنترل فرآیند ها

1.3. بهبود فرآیند های فنی

1.3.1. بهبود مستند سازی

1.3.2. توسعه ابزار ها

1.3.3. مدیریت دانش

1.3.4. QA تیم

2. گردش نقدینگی پایدار

2.1. افزایش تنوع محصولات

2.2. محصولات آینده دار

2.3. برنامه ریزی مالی

2.3.1. بودجه واقعی

2.3.2. کاهش زمان نقد شوندگی

3. رشد ۱۰۰٪ سالانه

3.1. پروژه جدید

3.1.1. بهبود برندینگ

3.1.2. بهبود مارکتینگ

3.2. بهبود منابع انسانی

3.2.1. جانشین پروری

3.2.1.1. آموزش

3.2.2. افزایش نگهداشت

3.2.3. بهبود فرآیند جذب

3.3. برنامه ریزی استراتژیک و بلند مدت

3.3.1. خروج از حالت آتش نشانی

3.3.2. برنامه ریزی واحدی/تیمی

3.3.2.1. طرح + اندازه گیری

3.4. افزایش بهره وری

3.4.1. اضافه کردن رویکرد های چابکی

3.4.2. بهبود مدیریت

3.4.3. نتیجه گرایی

3.4.4. کار هوشمندانه

3.5. افزایش نو آوری