ออกแบบชั้นเรียนที่เหมาะสมของสาขาสังคมศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ออกแบบชั้นเรียนที่เหมาะสมของสาขาสังคมศึกษา by Mind Map: ออกแบบชั้นเรียนที่เหมาะสมของสาขาสังคมศึกษา

1. 4. จัดประโยชน์ชั้นเรียนให้คุ้มค่า

2. หลักในการจัดชั้นเรียน

2.1. 1.มีความยืดหยุ่น

2.2. 2.เสริมสร้างความรู้ทุกด้าน

2.3. 3.มีสภาพแวดล้อมที่ดี

2.4. 4.เสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงาม

2.5. 5.สร้างความเป็นระเบียบ

2.6. 6. สร้างเสริมประชาธิปไตย

2.7. 7. เอื้อต่อหลักสูตร

3. ลักษณะของชั้นเรียนที่ดี

3.1. 1. มีสีสันที่สวยงาม

3.2. 2. จัดโต๊ะ เก้าอี้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

3.3. 3. ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข

3.4. 5. จัดเตรียมชั้นเรียนให้พร้อมต่อการสอน

3.5. 6. สร้างบรรยากาศให้อบอุ่น สร้างความเป็นกันเอง

4. หลักการสอนในห้องเรียนวิชาสังคมศึกษา

4.1. 1.ให้นักเรียนมีส่วนรวมในการเรียนการสอน ครูควรงดเว้นการสอนด้วยการบรรยายมากเกินไป ถ้าจะใช้ก็พยายามใช้ให้น้อยๆ

4.2. 4.ไม่ควรจำเจอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียว เช่น ให้นักเรียนไปสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้าง บางครั้งอาจให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

4.3. 2.สร้างความสนใจเรื่องที่จะเรียนในชั่วโมงด้วยการใช้สื่อ หรือเกม หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้นักเรียน

4.4. 3. ควรเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือกำลังเกิดกับสังคม มาเป็นตัวอย่างในการสอนวิชาสังคม มาเกริ่นนำเพื่อโยงสัมพันธ์กับเรื่องที่สอน