แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรม by Mind Map: แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรม

1. ทฤษฏีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก

2. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม

3. แนวคิดประโยชน์นิยม