ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม by Mind Map: ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม

1. ทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม

1.1. ทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม

1.1.1. ส่วนประกอบของทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม

1.2. หลักการพัฒนาบุคคลตามทฤษฏีต้นไม้จริยธรรม

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก

2.1. ระดับก่อนกฎเกณฑ์

2.2. ระดับตามกฎเกณฑ์

2.3. ระดับเหนือกฎเกณฑ์

2.4. แนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรม

3. แนวคิดประโยชน์นิยม

3.1. ประโยชนน์แบบเน้นกฏ

3.1.1. ควรทำสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

3.2. ประโยชน์แบบเน้นการกระทำ

3.2.1. ควรตั้งกฏเกณฆชฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อจะนำมาซึ่งผลดีต่่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.3. ลักษณะสำคัญของประโยชน์นิยม

3.3.1. พิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ

3.3.2. พิจารณาแบบรวมๆ

3.3.3. พิจารณาความรู้สึกทางกายสัมผัส

3.4. การนำหลักประโยชน์นิยมไปใช้

3.4.1. คุณค่านอกตัว

3.4.2. คุณค่าในตัว

3.5. ข้อดีของแนวคิดประโยชน์นิยม