งานสัมภาษณ์ครู หลักสูตรสำคัญไฉน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
งานสัมภาษณ์ครู หลักสูตรสำคัญไฉน by Mind Map: งานสัมภาษณ์ครู หลักสูตรสำคัญไฉน

1. ความหมายของหลักสูตร

1.1. หลักสูตรเป็นสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทั้งหมด

1.2. โรงเรียนเป็นผู้เตรียมและแกนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของการศึกษา

2. หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง ?

2.1. การใช้หลักสูตรแกนกลางในการเรียน การสอนวิชาวิทยาศาสตร์

2.2. หลักสูตรแกนกลางนี้โดยสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน หรือนักเรียนทุกคนได้ทุกระดับในระดับขั้นพื้นฐาน

2.3. หลักสูตรจะดีอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ และการจัดการเรียนรู้ที่ทำความรู้จักอย่างดีของครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน

3. รูปแบบของหลักสูตร

3.1. จุดมุ่งหมายคือเพื่อตัวผู้เรียนเอง

3.1.1. หลักสูตรแบบทั่วไป

3.1.2. หลักสูตรสหสัมพันธ์

3.1.3. หลักสูตรแบบผสมผสาน

3.1.4. หลักสูตรแบบหมวดวิชาแบบกว้าง

3.1.5. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคม

3.1.6. หลักสูตรบัณฑิตหรือผู้จัดการ

3.1.7. หลักสูตรแบบแกนกลาง

3.1.8. หลักสูตรบูรณาการ

4. ความสำคัญของหลักสูตร

4.1. หลักสูตรเป็นหลักและหัวใจของการจัดการเรียนการสอน

4.2. ทำให้การศึกษาดำเนินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

4.3. ทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ

4.4. เป็นเสมือนแบบแปลนสำหรับการเรียนการสอน

5. องค์ประกอบที่สำคัญของหลักสูตร

5.1. ประกอบด้วย

5.1.1. จุดระเบิด

5.1.2. สาระสาระ

5.1.3. การนำไปใช้

5.1.4. การขึ้นผล

6. ถ้าจะต้องให้หลักสูตรหลักสูตร / พัฒนาหลักสูตร ใครจะต้องเป็นผู้สั่งซื้อหรือจัดทำหลักสูตร

6.1. การพัฒนาหลักสูตร หรือการจัดหลักสูตรเกิดได้ 2 ลักษณะ

6.1.1. การศึกษาหลักสูตรเป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับโรงเรียนหรือโรงเรียน

6.1.2. จุดฝึกของการสอน

6.1.3. เนื้ออุปกรณ์

6.1.4. วิธีสอนรวมทั้งการหลักการผล

6.1.5. ผู้ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาหลักสูตร คือจะยึดผู้บริหารโรงเรียนเป็นหลัก

7. การพัฒนาหลักสูตรต้องคำพูดถึงอะไรบ้าง

7.1. การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพโดยจะแบ่งเป็นหลักหลัก

7.1.1. แรงปะทะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

7.1.2. ความสำคัญในระยะของ การตรวจสอบการทำงาน

7.1.3. รูปแบบของบรรยากาศของโรงเรียน

7.1.4. บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเวลาทรัพยากร

7.1.5. การสนับสนุนจากภาพลักษณ์

8. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษามีขั้นตอนอย่างไร

8.1. ขั้นตอนการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยจะกำหนดขั้นตอนที่ 7

8.1.1. ภาวะความต้องการ

8.1.2. กำหนดจุดด้อย

8.1.3. วงดนตรีสาระ

8.1.4. จัดสาระสาระ

8.1.5. คนตรงการเรียนรู้

8.1.6. จัดงานการเรียนรู้ กำหนดสิ่งที่จะย่อย

8.1.7. วิธีการย่อยผล

9. หลักสูตรมีความสำคัญ / จำเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้รูอย่างไร

9.1. มีความสำคัญและจำเป็นจะช่วยให้ครูในเนื้อหาสาระสำคัญ

9.2. เข้าใจความสำคัญของหลักสูตร

9.3. การจัดการเรียนรู้การสอนให้บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง

10. รายงานของการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สำหรับการศึกษาไทยในจะเป็นอย่างไร

10.1. ส่วนของการศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ ฐานมีอำนาจความเจริญตำแหน่งของวิดิทัศน์

10.1.1. สามารถนำมาใช้เป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนได้วีดิโอเทปเสเสะ และดิสเพลย์สามารถนำมาสอนได้ทั้งในห้องเรียนห้องสมุด การเรียนรู้และที่บ้านของนักเรียน

10.1.2. วีดิโอโทรทัศน์มีความหมายที่นำมาเรียนได้ตลอดเวลาจะช่วยไม่ให้บทเรียนไปได้ จากความคิดทางเทคนิคสามารถที่จะพิมพ์วิดิทัศน์

10.1.3. ภาพจากจอในรูปของภาพถ่ายตารางหรือ รูปภาพในแบบต่างๆลงในกระดาษสำหรับศึกษาต่อได้