Базa даних

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Базa даних by Mind Map: Базa даних

1. Обмеження цілісності — це правила, які обмежують усі можливі стани бази даних, а також переходи з одного стану в інший. Таким чином, обмеження цілісності визначають множину «допустимих» станів і переходів між ними.

2. База даних – сукупність даних, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв'язки між їх елементами; ця сукупність підтримує щонайменше одну з областей застосування (за стандартом. В загальному випадку база даних містить схеми, таблиці, подання, збережені процедури та інші об'єкти. Дані у базі організовують відповідно до моделі організації даних.

3. Види баз даних

3.1. фактографічні бази даних містяться короткі відомості про об'єкти, що описуються, подані в точно визначеному форматі. Наприклад, у базі даних бібліотеки про кожну книжку зберігаються бібліографічні відомості: рік видання, автор, назва, видавництво. Текст книжки в базі даних міститися не буде.

3.1.1. документальні бази данни містятить тексти і ноти пісень, інформацію про життя і творчість композиторів, поетів, ви­конавців. Документальна БД містить інформацію різного типу: текстову, графічну, звукову, мультимедійну.

4. Типи баз даних

4.1. Ієрархічна модель даних — це модель даних, де використовується представлення бази даних у вигляді деревовидної структури, що складається з об'єктів різних рівнів.

4.1.1. Мережева модель даних — логічна модель даних, що є розширенням ієрархічного підходу, сувора математична теорія, що описує структурний аспект, аспект цілісності і аспект обробки даних в мережевих базах даних.

4.1.1.1. Реляційна база даних — база даних, заснована на реляційній моделі даних.Інакше кажучи, реляційна база даних — це база даних, яка сприймається користувачем як набір нормалізованих відношень різного ступеня.

5. Об'єкти бази даних

5.1. таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі

6. Цілісність бази даних - це її відповідність модельованій предметній області у будь-який момент часу. Механізми опису обмежень цілісності забезпечують підтримку цілісності з «логічної» точки зору.

7. Систе́ма управління ба́зами да́них — набір взаємопов'язаних даних (база даних) і програм для доступу до цих даних. Надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

7.1. Основні характеристики СКБД: Контроль за надлишковістю даних Несуперечливість даних Підтримка цілісності бази даних (коректність та несуперечливість) Цілісність описується за допомогою обмежень Незалежність прикладних програм від даних Спільне використання даних Підвищений рівень безпеки

7.1.1. Основні компоненти середовища СКБД: апаратне забезпечення програмне забезпечення дані процедури — інструкції та правила, які повинні враховуватись при проектуванні та використанні БД користувачі адміністратори даних (керування даними, проектування БД, розробка алгоритмів, процедур) та БД (фізичне проектування, відповідальність за безпеку та цілісність даних) розробники БД прикладні програмісти кінцеві користувачі

8. Архітектура СКБД

8.1. Зовнішній — представлення БД з точки зору користувача.

8.1.1. Концептуальний — узагальнене представлення БД, описує які дані зберігаються в БД і зв'язки між ними. Підтримує зовнішні представлення, підтримується внутрішнім рівнем.

8.2. Внутрішній — фізичне представлення БД в комп'ютері.

9. Мохончука Максима 11-В