สรุปข้อสรุปหลักเกณฑ์ในการเลือกและจัดลำดับความสำคัญ สฟ. 115kV จัดบัสแบบ Main and Transfer ที่ต้องก...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปข้อสรุปหลักเกณฑ์ในการเลือกและจัดลำดับความสำคัญ สฟ. 115kV จัดบัสแบบ Main and Transfer ที่ต้องการปรับปรุง ครั้งที่ 3 by Mind Map: สรุปข้อสรุปหลักเกณฑ์ในการเลือกและจัดลำดับความสำคัญ สฟ. 115kV จัดบัสแบบ Main and Transfer ที่ต้องการปรับปรุง ครั้งที่ 3

1. สิ่งที่ต้องทำ (Action items)

1.1. ขอข้อมูลเวลาย้ายโหลดจาก PEA

1.1.1. หาค่าเฉลี่ย

2. ข้อสรุปจากการพิจารณาร่วมกัน (Decisions)

2.1. เงื่อนไขในการเลือก

2.1.1. จำนวน 8 bay ขึ้นไป ไม่รวม Tie bay

2.1.2. จำนวน 3 จุดจ่ายไฟ ขึ้นไป

2.1.3. จ่ายไฟแบบ Redial

2.1.4. ยังไม่มีแผนงานปรับปรุง

2.2. เงื่อนไขในการจัดลำดับ

2.2.1. ย้ายโหลดได้บางส่วน

2.2.1.1. โหลดที่ย้ายได้ x เวลาที่ย้ายโหลด

2.2.1.2. โหลดที่ย้ายไม่ได้ x เวลา Restoration (60 min)

2.2.1.2.1. Restoration time = Access time (30 min)+ Switching time (30 min)

2.2.2. ย้ายโหลดได้หมด

2.2.2.1. โหลดที่ย้ายได้หมด x เวลาย้ายโหลด