Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Java(OOP) by Mind Map: Java(OOP)

1. Phạm vi truy cập

1.1. Public

1.1.1. Cho phép truy cập các thành phần trong và cả ngoài package

1.2. Default

1.2.1. Chỉ cho phép truy cập trong nội bộ package

1.3. Protected

1.3.1. Phạm vi truy cập từ trong hoặc ngoài package, muốn sử dụng hay truy cập thì phải dùng tính kế thừa trong OOP

2. Static

2.1. Là gì?

2.1.1. một biến có kiểu static thì biến đó có thể lưu thông tin chung cho tất cả các đối tượng

2.2. Sử dụng

2.2.1. Static được truy cập thông qua class không phải thông qua object

2.2.1.1. giả sử tạo một class Student trong class Student tồn tại: public static String universityName = "..." Trong main nếu muốn gọi đến phương thức này ta dung Student.universityName

2.2.2. không thể tác động đến các đối tượng object.

2.2.2.1. Ví dụ: một class có thuộc tính Static, thì trong class đó không thể gọi đến các biến thuộc kiểu object

2.2.3. Khối static

2.2.3.1. Được dùng cho mục đích khởi tạo giá trị cho các biến static, nó sẽ chạy khi class chứa nó được load vào bộ nhớ, Static block sẽ chạy trước cả hàm main