ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ by Mind Map: ผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

1. เศษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. 1.วัตถุดิบที่ใช้ทำแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาเพิ่มขึ้น 2.ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมประเภทใหม่ 3.มีการลงทุนจากต่างชาติทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศมากขึ้น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. 1.ใช้พลังงานเชื้อดพลิงในภาคการขนส่งลดลง 2.อุตสาหกรรมแบบเดิมที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงอาจเกิดการปิดตัวลง 3.มีการชาร์จไฟฟ้าพร้อมกันจำนวนมาก

2. สังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. 1.คุณภาพการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนดีขึ้น คุณภาพอากาศดีขึ้น 2.เมื่อเกิดอุตสาหกรรมประเภทใหม่ขึ้นมาทำให้ความต้องการในแรงงานมากขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. 1.ความต้องการด้านแรงงานลดลงเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้ามีชิ้นส่วนที่ใช้ลดลงเป็นจำนวนมาก

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. 1.ลดมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองและเสียง

3.2. ด้านลบ

3.2.1. 1.มีการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการใช้ไฟฟ้า 2.เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ